Beleid

Algemeen

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is aangeven dat het streven is om de OZB met niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage. Daarnaast is het streven om Gouda binnen de top 25 van duurste gemeenten te laten zakken. De tarieven voor de meeste belastingen zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,5%. Dit percentage staat vermeld in de kadernota 2020-2023.

Tariefontwikkeling

De OZB-tarieven stijgen in 2020 met het inflatiepercentage van 1,5% (2019: 2,4%). De tarieven rioolheffing zijn gestegen zoals afgesproken in het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan): rioolheffing eigenaren met 10,5% en de rioolheffing gebruikers met 8,5%. Dit is inclusief 1,5% inflatie. De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn gestegen als gevolg van onder andere hogere verwerkingskosten (nieuwe aanbesteding), gestegen verbrandingsbelasting en meer restafval via afvalbrengstation.

Woonlasten (lokale lastendruk)

Tot de woonlasten rekenen we de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De woonlasten worden berekend voor een eigenaar of huurder van een woning die de woning bewoont met meerdere personen. In 2020 stijgen de woonlasten voor de eigenaar (die tevens gebruiker is) van een woning met een WOZ-waarde van € 222.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2020) met 6,4%. De woonlasten voor de huurder stijgen in 2020 met 7,2%.

Corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er ingrijpende maatregelen genomen. De economische gevolgen van deze maatregelen zijn enorm; ook voor een groot aantal ondernemers in Gouda. Daarom heeft de raad in oktober 2020 besloten om voor de jaren 2020 en 2021 de tarieven voor toeristenbelasting op nul vast te stellen.Tevens is besloten om voor de jaren 2020 en 2021 de tarieven precariobelasting voor terrassen en voor het uitstallen van goederen op nul vast te stellen. Daarmee kon een bijdrage worden verleend aan lastenverlichting van de ondernemers met uitstallingen of terrassen. Bovendien werden de ondernemers, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het terras uit te breiden, niet extra belast.

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de parkeerbelasting. In 2020 is minder parkeerbelasting ontvangen omdat er minder bezoekers naar de stad zijn gekomen.

Door de lockdown konden bepaalde evenementen niet doorgaan. Dit terwijl de voorbereidingen al waren getroffen en de vergunningen al waren verleend/aangevraagd. Voor dergelijke leges is de hardheidsclausule toegepast zodat de aanslag niet is opgelegd/het betreffende bedrag is terugbetaald.