Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2017

752,9

758,2

Minimaal gelijk of toename

2019

764,9

792,1

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2019

1

1

Geen

6. Sociaal domein

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2019

6

6

Geen

6. Sociaal domein

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2019

1

2

Geen

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

66,4

66,7

Toename

2019

68,9

68,8

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

eerste halfjaar 2019

392,7

381,7

Afname

2020

518,8

518,8

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

107,8

202

Geen; aantal is geen doel

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

tweede halfjaar 2017

9,7

9,7

Afname of gelijk

2019

15,7

12,3

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

tweede halfjaar 2017

1,3

1

Afname of gelijk

2019

1,7

1,2

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

tweede halfjaar 2017

0,5

0,4

Afname of gelijk

2019

0,6

0,4

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2020

670

640

Geen; aantal is geen doel