Eigen indicatoren

nr.

Thema

Naam Indicator

Periode

Meeteenheid

Periode

vorige periode

Streefwaarde

Bron

1

Inclusie

Tevredenheid over deelname aan samenleving

2019

% inwoners dat tevreden is over deelname aan de samenleving

70%

68%

Gelijk of toename

Stadspeiling

2

Inclusie

Respect en tolerantie in de buurt

2019

% inwoners dat tevreden is met de mate respect en tolerantie in de buurt

76%

79%

Gelijk of toename

Stadspeiling

3

Preventie

Kinderen op gezond gewicht

2019

% kinderen met een gezond gewicht

76%

n.n.b.

Toename

GGD

4

Preventie

Ernstige eenzaamheid onder ouderen

2018

% ouderen (65+) dat zich ernstig eenzaam voelt

12%

n.n.b.

Afname

GGD

5

Preventie

Bekendheid Schuldhulpverlening

2019

% inwoners dat aangeeft bekend te zijn met schuldhulpverlening

68%

67%

Toename

Stadspeiling

6

Preventie

Geslaagde trajecten Schuldhulpverlening

2019

% geslaagde trajecten schuldhulpverlening

n.t.b.

n.t.b.

65%

7

Dagelijkse leefomgeving

Ambulatisering jeugdzorg

2019

% ambulande jeugdzorg

91%

91%

Toename

Suite4SD

8

Dagelijkse leefomgeving

Ambulantisering beschermd wonen

2019

Aantal cliënten in beschermd wonen

239

291

Afname

Suite4SD

9

Dagelijkse leefomgeving

Tevredenheid onder ouderen over voorzieningen in de buurt

2019

% ouderen dat tevreden is over voorzieningen in de buurt

15%

16%

Toename

Stadspeiling

10

Kwaliteit van zorg & samenwerking in de keten

Cliënttevredenheid Jeugdzorg

2019

% jeugdigen dat aangeeft goed geholpen te zijn bij vragen en problemen

84%

80%

Toename

CEO Jeugd

11

Kwaliteit van zorg & samenwerking in de keten

Cliënttevredenheid Wmo

2019

% inwoners dat (zeer) tevreden is met de kwaliteit van de ondersteuning

83%

81%

Toename

CEO Wmo

12

Kwaliteit van zorg & samenwerking in de keten

Huiselijkgeweld triage

Q4 2018

% meldingen veiligthuis waar binnen 5 werkdagen triage plaatsvindt

84,6%

97,0%

Toename

Kwartaalrapportage veiligthuis

12

Kwaliteit van zorg & samenwerking in de keten

Huiselijkgeweld onderzoeksfase

Q4 2018

% onderzoeken veiligthuis dat binnen 10 weken is afgesloten

42,3%

45,5%

Toename

Kwartaalrapportage veiligthuis

13

Aan het werk en meedoen

Effectiviteit van reintegratietrajecten

2019

% uitgestroomde personen naar werk

n.t.b.

n.t.b.

Toename

14

Aan het werk en meedoen

Cliënttevredenheid (Werk en Participatie)

2019

Rapportcijfer: waardering voor de algemene dienstverlening

7

7

Toename

CEO Werk en Inkomen

15

Integrale uitvoering

Bekendheid Sociaal Wijkteam

2019

% inwoners dat aangeeft bekend te zijn met het sociaal team 0 - 100 jaar

35%

31%

Toename

Stadspeiling

16

Integrale uitvoering

Bejegening toegang Jeugd

2019

% inwoners dat aangeeft dat ze met respect worden behandeld door hulpverleners

94%

95%

Toename

CEO Jeugd

17

Integrale uitvoering

Bejegening toegang Wmo

2019

% inwoners die (zeer) tevreden zijn met de manier waarop er geluisterd werd tijdens het (keukentafel)gesprek

91%

85%

Toename

CEO Wmo

18

Sturen kosten Jeugd

Inwoners met jeugdzorg/hulp

2020

Verhouding aantal inwoners tot 18 jaar met een maatwerkvoorziening (incl. Jeugdbescherming en -reclassering en pgb) i.r.t. het aantal inwoners tot 18 jaar

1 : 6,97

n.v.t.

1 : 6,9*

Suite4SD

19

Sturen kosten Jeugd

Gemiddelde uitgaven maatwerk jeugd per cliënt

2020

Uitgaven jeugdhulp / aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening

€ 11.119

n.v.t.

€ 11.476**

Suite4SD

* De ambitie voor de KPI 'Inwoners met jeugdzorg' is om toe te werken naar 1 : 8 in 2024. Deze doelstelling is gebaseerd op een realistische reeks uitgaande van de doelstelling voor maatwerk jeugd in 2024 zoals vastgesteld bij de begroting 2021. Voor 2020 zijn dit de streefwaarden.

** De ambitie voor de KPI Gemiddelde uitgaven maatwerk jeugd per cliënt 2019 is om toe te werken naar een gemiddelde prijs van € 11.476 in 2024. Deze doelstelling is gebaseerd op een realistische reeks uitgaande van de doelstelling voor maatwerk jeugd in 2024 zoals vastgesteld bij de begroting 2021. Voor 2020 zijn dit de streefwaarden.