Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

123.125

143.255

140.863

2.392

Baten

-27.388

-38.804

-39.853

1.049

Saldo van baten en lasten

95.737

104.451

101.010

3.440

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

1.000

1.000

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.400

-4.246

-4.246

0

Gerealiseerd resultaat

91.336

101.205

97.765

3.440

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Lasten

7.298

8.847

8.193

654

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Baten

-290

-860

-892

33

Saldo

7.008

7.987

7.301

686

6.2 Wijkteams - Lasten

6.586

6.673

6.454

219

6.2 Wijkteams - Baten

0

0

0

0

Saldo

6.586

6.673

6.454

219

6.3 Inkomensregelingen - Lasten

32.605

41.669

42.298

-629

6.3 Inkomensregelingen - Baten

-25.609

-36.104

-36.860

756

Saldo

6.996

5.566

5.438

127

6.4 Begeleide participatie - Lasten

11.017

12.012

11.551

461

6.4 Begeleide participatie - Baten

0

0

0

0

Saldo

11.017

12.012

11.551

461

6.5 Arbeidsparticipatie - Lasten

3.598

3.998

3.306

692

6.5 Arbeidsparticipatie - Baten

0

-95

-256

161

Saldo

3.598

3.903

3.050

852

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) - Lasten

2.932

2.946

2.976

-30

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) - Baten

0

0

0

0

Saldo

2.932

2.946

2.976

-30

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - Lasten

12.802

13.393

15.063

-1.671

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - Baten

-429

-429

-354

-75

Saldo

12.374

12.964

14.710

-1.746

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - Lasten

18.850

24.603

22.787

1.816

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - Baten

0

-55

-57

2

Saldo

18.850

24.548

22.730

1.818

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ - Lasten

21.069

22.133

21.037

1.096

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ - Baten

-890

-1.060

-1.250

190

Saldo

20.178

21.074

19.787

1.287

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- - Lasten

3.723

4.066

4.356

-291

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- - Baten

-170

-202

-184

-19

Saldo

3.554

3.863

4.173

-309

7.1 Volksgezondheid - Lasten

2.612

2.883

2.809

74

7.1 Volksgezondheid - Baten

0

0

0

0

Saldo

2.612

2.883

2.809

74

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - Lasten

32

32

32

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - Baten

0

0

0

0

Saldo

32

32

32

0

Totaal saldo taakvelden

95.737

104.451

101.010

3.440

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

654

V

33

V

Statushouders: In 2020 is in verband met het uitstel van de ingangsdatum vanuit beleid minder ingezet op de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering. Daarnaast was er budget gereserveerd om een programma voor de bestaande groep te ontwikkelen. In 2021 wordt dit voortvarend ter hand genomen.

407

V

I

Maatschappelijke dienstverlening: Het saldo aan de lastenkant is voor een groot deel te verklaren door de middelen voor de uitvoering van de Wvvg die in 2020 voor het eerst zijn ontvangen. Voor 2021 wordt dit ingezet op uitvoerings- en beleidscapaciteit binnen de gemeente. Het nadeel aan de batenkant wordt veroorzaakt door het foutief begroten van de bijdrage van de regiogemeenten.

86

V

I

30

N

I

Maatschappelijke ondersteuning: Het saldo aan de lastenkant wordt verklaard door positieve mutaties uit circulaires.

150

V

I

Inclusie: De coronamaatregelen hebben grote gevolgen gehad voor de uitvoering van de Uitvoeringsagenda SamenLeven, wat voor een groot deel bestaat uit het ondersteunen of organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, en een traject dat de Inclusie-bewustwording binnen de organisatie moest verbeteren. Dit zorgt voor een positief saldo op het Inclusiebudget.

37

V

I

Inspecties kinderopvang: In 2020 is de kinderopvang gedeeltelijk gesloten geweest vanwege corona en werden GGD-medewerkers ingezet voor coronagerelateerde werkzaamheden, waardoor slechts 75% van de jaarlijkse wettelijk verplichte zijn inspecties uitgevoerd.

35

V

I

Collectief Vervoer en de Voor Elkaar-pas: Het verschil van € 38.000 in de lasten kan voor € 31.000 verklaard worden door verbeterde prestaties van de vervoerder, waardoor structureel een hogere bonus is uitgekeerd. Daarnaast is in 2020 meer gebruik gemaakt van de Voor Elkaar-Pas dan geprognosticeerd. Door de reisbeperkingen vanwege de coronamaatregelen is de overschrijding van dat budget beperkt gebleven tot € 7.000. Het verschil van € 49.000 aan de batenkant wordt verklaard door de bij de reiziger in rekening gebrachte eigen bijdrage voor het Collectief Vervoer (€ 88.000). Dit voordeel wordt echter met € 39.000 verlaagd door een lagere ontvangen subsidie van de provincie dan begroot.

38

N

I

49

V

I

Overig

23

N

I

14

V

I

6.2 Wijkteams

219

V

Sociaal Team: het Koploperproject/Onafhankelijke Cliëntondersteuning, uitgevoerd met extra middelen van het rijk, heeft door corona vertraging opgelopen. Het project wordt in 2021 afgerond. € 62.000 van het saldo wordt daarom overgeheveld naar 2021. Daarnaast is de subsidie voor het sociaal team voor € 115.000 lager toegekend dan begroot.

219

V

I

6.3 Inkomensregelingen

629

N

756

V

Armoedebeleid: In 2020 zijn extra middelen ingezet om kinderen digitaal onderwijs te kunnen laten volgen (aanschaf laptops). Dit heeft geleid tot een nadeel van € 68.000. In het begin van het jaar leek minder beroep gedaan te worden op de sportvoucherregeling waardoor het budget omlaag bijgesteld is; gedurende het jaar is dit toegenomen waardoor een nadeel is ontstaan t.o.v. de begroting (€ 72.000). Verder zijn een aantal kleinere afwijkingen op andere posten binnen armoedebeleid (€ 49.000). Het voordeel op de baten komt uit de toename van bijstandsvorderingen (€ 48.000).

189

N

I

48

V

I

Kwijtscheldingen rioolheffing/afvalstoffenheffing en OZB: Voor een bedrag van € 153.000 is meer kwijtschelding verleend dan begroot. De verdere toelichting op deze post vindt plaats bij de verschillenanalyse binnen programma 2, Energie en Klimaat, taakveld 7.2 Riolering en taakveld 7.3 Afval.

153

N

I

Voorziening bijstandsvorderingen: De inbaarheid van uitstaande bijstandsvorderingen wordt jaarlijks opnieuw ingeschat en geactualiseerd. Dit percentage wordt obv historie voor 2020 ingeschat op 75% als zijnde niet inbaar. Omdat de vorderingen toegenomen zijn in 2020 wordt er een extra dotatie gedaan aan de voorziening om dit af te dekken. Dit levert t.o.v. de begroting een nadeel op van € 138.000. Daartegenover staat echter het voordeel op de extra baten die opgenomen zijn onder de andere posten binnen de inkomensregelingen.

138

N

I

BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen): Zowel de uitgaven als de inkomsten van de zelfstandigen zijn lastig vooraf te ramen. Door corona is er minder beroep gedaan op de BBZ (wel op de Tozo-regeling). Per saldo levert dit een voordeel op van € 151.000. Mede door een afname van de bijstandsvorderingen BBZ is er op de baten een nadelig saldo ontstaan van € 27.000.

151

V

I

27

N

I

Tozo: Per saldo een € 288.000 voordeel ten opzichte van begroot. Van het rijk heeft Gouda € 1,088 miljoen aan compensatie ontvangen voor extra uitvoeringskosten die zijn ontstaan door deze regeling. Ruim € 800.000 is met de tweede begrotingswijziging al toebedeeld aan andere begrotingsposten. Voor het restantbedrag heeft geen begrotingswijziging plaatsgevonden. Deze kosten zijn, verdeeld over verschillende posten, wel gemaakt.

261

N

I

549

V

I

Bijstandsverlening en Inkomensvoorziening: De aantallen uitkeringsgerechtigden zijn in 2020 gestegen met 146 naar totaal 1733 op 31 december 2020. Dit heeft geleid tot extra uitgaven maar door de bijstelling van het macrobudget naar boven vanwege de ontstane economische situatie is er over het hele jaar een positef saldo van € 1,4 miljoen ontstaan op de participatiewet-uitkeringen. Omdat met de 3e begrotingswijziging al € 1,2 miljoen is afgeraamd (ten gunste van het resultaat) is er nu nog een voordeel te zien van per saldo € 240.000.

54

V

I

186

V

I

Uitvoeringskosten inkomensregelingen: Deze kosten zijn o.a. toegenomen door de extra werkzaamheden die gepaard zijn gegaan met de Tozo-regeling; het nadeel op deze post van € 93.000 wordt gecompenseerd met het voordeel op de post Tozo.

93

N

I

6.4 Begeleide participatie

461

V

Beschut Werk: Het nadeel wordt veroorzaakt door de toegenomen begeleidingskosten beschut werk. Corona heeft hier ook een kostenverhogend effect in.

90

N

I

Sociale Werkvoorziening: Het voordeel is ontstaan door positieve effecten van rijkscirculaires (extra uitkeringen mei en september) en de effecten van de ombuigingen in 2020.

290

V

I

Sociale Werkvoorziening: Het voordeel wordt voor een deel veroorzaakt, doordat de van het Rijk ontvangen coronaccompensatiemiddelen voor SW-bedrijven beschikbaar moeten blijven ter dekking van coronaverliezen SW-bedrijven.

261

V

I

6.5 Arbeidsparticipatie

692

V

161

V

Begeleiding Werk & Re-integratie: Het voordeel van in totaal € 338.000 heeft betrekking op "Trajecten en Opleidingen" en "Dienstverlening Promen". Door corona konden lang niet alle geplande activiteiten doorgang vinden.

338

V

I

Eigen lasten Participatie: Het (eenmalige) voordeel wordt voor € 439.000 veroorzaakt door de correctie compensabele BTW over de jaren 2012-2019. Voor een bedrag van € 439.000 is teveel betaalde BTW terugontvangen, nadat bezwaar is gemaakt bij De Belastingdienst.

439

V

I

Regionale Projecten - ESF (Europees Sociaal Fonds): Bij deze vaak jaaroverschrijdende projecten is het saldo van lasten en baten budgetneutraal. Het resterende voordeel wordt voor een groot deel verklaard door afwikkelingen en eindafrekeningen op projecten van voorgaande jaren.

121

N

I

161

V

I

Overig

36

V

I

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

30

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.671

N

75

N

Begeleiding: Het nadeel aan de lastenkant wordt veroorzaakt door de toename in het aantal cliënten, meer indicaties in zwaardere vorm van begeleiding en hogere uitnutting van indicaties.

1.188

N

I

HBH: Het nadeel aan de lastenkant wordt veroorzaakt door de toename in het aantal cliënten en de kosten per cliënt.

392

N

I

Schuldhulpverlening - Armoedebeleid: Het nadeel wordt veroorzaakt door de effecten van de nacalculatie urenbesteding Schuldhulpverlening. Ten opzichte van de begroting blijkt de urenbesteding schuldhulpverlening groter te zijn.

87

N

I

Eigen bijdrage Wmo: Door corona is minder eigen bijdrage geïnd dan begroot.

75

N

I

Overig

4

N

I

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.816

V

2

V

PGB Jeugd: Het aantal jeugdigen dat een PGB toegekend heeft gekregen was in 2020 lager dan in 2019. Eén van de oorzaken is dat PGB's met name verstrekt worden voor begeleiding en behandeling. Deze vormen van zorg zijn in 2020 verhoudingsgewijs minder afgegeven, vanwege de coronacrisis.

220

V

I

ZIN Jeugd: Met het tweede ijkmoment in 2020 is ruim € 5 miljoen extra budget beschikbaar gekomen (2019 kende een negatief resultaat van ongeveer € 5 miljoen). In 2020 is het aantal jeugdigen dat jeugdzorg ontvangt, zoals verwacht, stabiel gebleven. De zwaarte van de zorg is echter iets minder gestegen dan verwacht. Een toename van de kosten heeft zich voorgedaan bij begeleiding en behandeling. Dit is een trendmatige ontwikkeling. Een positief effect op het saldo heeft de inzet op volumebeheersing binnen de GGZ gehad. Dit geldt ook voor Jeugdzorg Plus waar door provinciale sturing en sturing vanuit Gewoon Thuis minder plaatsingen gerealiseerd zijn. Daarnaast heeft de coronapandemie invloed gehad op de verleende zorg en kosten aan jeugdhulp. Tot slot geldt voor het gehele jeugddomein dat de ontwikkeling van uitgaven afhankelijk is van vele variabelen zoals het aantal jeugdigen, de looptijd en de omvang van indicaties en prijs.

1.596

V

I

Overig

2

V

I

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

1.096

V

190

V

Beschermd Wonen: Het voordeel aan de lastenkant is te verklaren doordat het Innovatiefonds Beschut Wonen en het Doorbraakfonds Maatschappelijke Zorg niet volledig zijn benut. Dit komt omdat de projecten minder snel van de grond zijn gekomen dan verwacht. Daarnaast wordt € 900.000 van het voordeel gebruikt ter dekking van het tekort op Maatschappelijke Opvang. Het voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat er door de groei van het aantal cliënten meer Eigen Bijdrage is geïnd dan begroot.

1.357

V

I

255

V

I

Maatschappelijke opvang (MO): Uitgaven voor MO worden gedekt vanuit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (DU MO) en het budget voor Beschermd Wonen. Omdat er niet voldoende middelen in de DU MO zitten om het geheel aan activiteiten dat onder dat budget staat te financieren, wordt een deel van het budget van Beschermd Wonen hiervoor ingezet. De kosten in 2020 zijn hoger dan normaal door extra uitgaven door corona.

1.007

N

I

Vrouwenopvang (VO): Het voordeel aan de lastenkant is te verklaren doordat er in de septembercirculaire extra middelen vanuit het rijk zijn ontvangen. Hier was niet op gerekend. Daarnaast zijn in verband met corona minder uitgaven gedaan met betrekking tot 'oplossing noodbedden', 'schade traditionele praktijken' en 'Veilig Thuis' dan begroot. Het nadeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat € 65.000 van de begrote SPUK-middelen (€ 73.800) betrekking hebben op 2021 en daarom ten gunste van dat jaar zijn gekomen.

746

V

I

65

N

I

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

291

N

19

N

JBJR: De extra jeugdmiddelen van ruim € 5 miljoen, die met het tweede ijkmoment beschikbaar zijn gesteld, zijn volledig ten gunste van het ZIN Jeugd-budget gekomen. Ongeveer € 200.000 hiervan is echter bestemd voor JBJR. Daarnaast is sprake van een stijging die in 2019 reeds is ingezet en in 2020 heeft doorgezet. Dit is terug te voeren op een stijging in de aantallen cliënten en de gemiddelde prijs per cliënt.

313

N

I

Overig

22

V

I

19

N

I

7.1 Volksgezondheid

74

V

Geneeskundige dienst: Het verschil van € 74.000 wordt verklaard door de doorschuif-BTW van de RDOG.

74

V

I

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag

V/N

I/S

Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Aanpassingen Lekkenburg - Er zijn maatregelen genomen voor de verduurzaming van vastgoed, deze zijn ten laste gebracht van het Verduurzamingskrediet.

552

451

101

Totaal

552

451

101