Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

20.454

19.213

17.960

1.253

Baten

-8.007

-6.836

-6.757

-79

Saldo van baten en lasten

12.447

12.377

11.203

1.175

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

368

368

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-303

-951

-753

-198

Gerealiseerd resultaat

12.144

11.794

10.817

977

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

2.4 Economische havens en waterwegen - Lasten

831

951

921

30

2.4 Economische havens en waterwegen - Baten

-1

0

0

0

Saldo

829

951

921

30

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Lasten

1.240

252

164

88

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Baten

-1.191

-205

-118

-88

Saldo

49

46

46

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Lasten

176

218

205

14

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Baten

-153

-138

-126

-11

Saldo

23

81

78

2

3.4 Economische promotie - Lasten

2.759

2.400

2.220

179

3.4 Economische promotie - Baten

-551

-365

-542

177

Saldo

2.208

2.035

1.678

357

4.2 Onderwijshuisvesting - Lasten

7.412

7.039

6.949

90

4.2 Onderwijshuisvesting - Baten

-302

-353

-340

-13

Saldo

7.110

6.686

6.609

77

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Lasten

8.037

8.353

7.500

853

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Baten

-5.809

-5.775

-5.631

-144

Saldo

2.227

2.578

1.869

709

Totaal saldo taakvelden

12.447

12.377

11.203

1.175

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

2.4 Economische havens en waterwegen

30

V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

88

V

88

N

Grondexploitaties bedrijventerreinen: Het voordeel op de lasten wordt volledig gecompenseerd door het nadeel op de baten en heeft te maken met afwikkeling grondexploitaties. Beide posten waren niet begroot. Het wachten is op een eindvoorstel van de ontwikkelaars.

88

V

I

88

N

I

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

14

V

11

N

3.4 Economische promotie

179

V

177

V

Kenniscentrum Bodemdaling: De kosten die in 2020 geraamd waren voor dit kenniscentrum zijn, door vertraging in de uitvoering, voorzien voor 2021 en verder. De afstemming met betrokken partijen neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Het beschikbaar gestelde budget is daardoor in 2020 niet besteed.

184

V

I

Economische Ontwikkeling: Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt doordat een aantal uitvoeringsmaatregelen door corona geen doorgang kon vinden Bij de baten was de ontvangst van de provinciale bijdrage Stimulering Samenwerking Binnenstad niet begroot.

30

V

I

17

V

I

Promotie Toerisme: VVV-cadeaukaarten: zowel de in- als de verkoop van deze kaarten was niet begroot.

58

N

I

59

V

I

VVV-arrangementen: De coronacrisis heeft ook zijn weerslag gehad op VVV-arrangementen: zowel de inkoop hiervan als de verkoop bleef achter bij hetgeen begroot was.

43

V

I

36

N

I

Stadsmarketing: zowel het saldo op de baten (nadeel) als het saldo op de lasten (voordeel) van CheeseValley worden via de exploitatie afgewikkeld.

49

N

I

70

V

I

Reclame Openbare Ruimte: De baten uit hoofde van reclame zijn hoger dan geraamd, aangezien bij het ramen de hoogte van de concessie niet exact bepaald kon worden als gevolg van de invloeden van corona.

32

V

I

Overig

29

V

I

35

V

I

4.2 Onderwijshuisvesting

90

V

13

N

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten tijdelijke voorzieningen Westergouwe. De ontvangen factuur beslaat twee jaren: 2020 en 2021. In 2020 is het de eerste keer dat de factuur gesplitst is, de kosten van 2021 zijn ten laste gekomen van 2021. Dit levert eenmalig een voordeel op. Daarnaast zijn er meer kosten voor belastingen gemaakt, met name in verband met de OZB: er is sprake van waardvermeerdering van de gebouwen.

90

V

I

Overig

13

N

I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

853

V

144

N

Leerplicht: In 2020 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor personeel. Bij uitval is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen.

157

V

I

3

N

I

Specifieke uitkeringen OAB, VSV en Educatie: Bij deze regelingen moeten eventuele positieve saldi op de ontvangen middelen beschikbaar blijven voor volgende jaren. Tegenover het voordeel van € 60.000 aan de lastenkant, staat een nadeel van € 60.000 aan de batenkant omdat dit deel van de (begrote) ontvangen middelen niet is benut en is overgeheveld naar het volgende jaar.
Echter, de huidige afwijking op het saldo van baten en lasten ad € 45.000 (nadelig) wordt veroorzaakt door Educatie; dit bedrag moet terugbetaald worden aan het Rijk i.v.m. een correctie uit voorgaand jaar.

60

V

I

105

N

I

Specifieke uitkering Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC): Bij deze regeling zijn de baten en lasten per saldo altijd neutraal, omdat restanten beschikbaar moeten blijven voor volgende jaren.

15

V

I

15

N

I

Kindgebonden financiering peuteropvang en VVE: De subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE is mede bedoeld voor kinderopvangorganisaties om een kwaliteitsslag te maken in de Voorschoolse Educatie. De pilots die hiervoor gestart zouden moeten worden zijn echter, gezien de organisatorische complexiteit (administratief en qua personele bezetting), grotendeels nog niet gestart. De organisaties hebben echter wel begrotingen ingediend die daarop gebaseerd waren. De niet bestede bedragen over 2019 zijn daarom inmiddels teruggevorderd in 2020. Mede hierdoor is een onderschrijding op deze post te zien van € 617.000.

617

V

I

Triple Helix: Met de 2e begrotingswijziging 2020 is voor 2020 € 100.000 (en voor 2021 en 2022 € 200.000 per jaar) extra beschikbaar gesteld voor het realiseren van een campus; het tijdspad voor de realisatie van de campus loopt verder door in 2021 en voorgesteld wordt daarom het restant uit 2020 over te hevelen naar 2021.

80

V

I

Leerlingenvervoer: Door een tariefsaanpassing van de vervoerder voor het leerlingenvervoer (met terugwerkende kracht tot 2019) is een extra bedrag ten laste van 2020 gekomen.

89

N

I

Overig

13

V

I

21

N

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag

V/N

I/S

Reserve Cofinanciering regionale projecten - Kenniscentrum Bodemdaling: De kosten die in 2020 voorzien waren voor dit Kenniscentrum zijn door vertraging in de uitvoering, voorzien voor 2021 en verder. De afstemming met betrokken partijen neemt meer tijd in beslag dan voorzien. De hiervoor geraamde onttrekking aan de reserve Cofinanciering regionale projecten is niet nodig gebleken.

200

N

I

Reserve Goudse Poort

2

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Onderwijshuisvesting - Eerste inrichting vier extra groepen Kesper College: de uitgaven worden in 2021 verwacht.

59

0

59

Totaal

59

0

59