Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken, werkte Gouda nauw samen met lokale en regionale partners in de arbeidsmarktregio en de Triple Helix samenwerking gericht op innovatie.

Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?

Campus Gouda

In mei heeft de (door corona virtuele) lancering van Campus Gouda plaatsgevonden. Drie kwartiermakers zijn aan de slag gegaan met opdrachten rondom de in het bidbook verwoorde campusthema’s bodemdaling, living lab zorg en technologie en een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in Zorg en Technologie. Dankzij ons lobbywerk heeft de gedeputeerde besloten om de inhoudelijke reikwijdte van de provinciale Human Capital Agenda te verbreden met het thema zorg. De verkenning LLO Zorg en Technologie kon dan ook met steun van de Human Capital Agenda van de Provincie en Economic Board Zuid Holland worden uitgevoerd. Begin 2021 leveren de kwartiermakers hun verkenning op en worden samen met hogescholen de vervolgstappen gezet. Tevens is in 2020 de communicatie rond Campus Gouda stevig neergezet met een website, nieuwsbrief, Linkedin en Twitter. Daardoor heeft het project meer bekendheid gekregen en zijn veel nieuwe partners aangehaakt. Op www.campusgouda.nl en op de LinkedIn pagina is altijd actuele informatie te vinden over Campus Gouda.

Triple Helix innovatieprojectenagenda

In 2020 is de economische visie Midden-Holland vastgesteld. Deze visie bevat een concept-innovatieprojectenagenda met 4 speerpunten. Er zit nauwe samenhang tussen deze innovatieprojecten en de ambities van Campus Gouda, die zich richt op verbinden van het hoger onderwijs aan de regionale projecten. Eind 2020 is een begin gemaakt met uitwerking van deze speerpunten en het voorbereiden van het opstarten van projecten. Gepoogd is om hiervoor een Mkb-deal met het Rijk te sluiten, maar dat is helaas niet gelukt. Nu de ambities wat verder zijn uitgewerkt werken we aan het afsluiten van een Mkb-deal met de provincie Zuid-Holland.

Centra voor Innovatief vakmanschap

De samenwerking met zowel het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology (CIV ST) als het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg (CIV WZ), gericht op innovatie en onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting in het mbo, is in 2020 gecontinueerd. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor living labs rondom vraagstukken zorg en bodemdaling met als doel ook studenten mbo te koppelen aan de praktijk en innovatie rondom die vraagstukken. Deze zijn verbonden aan Campus Gouda en de regionale innovatieprojectenagenda (zie hierboven) en worden in 2021 gerealiseerd. Tenslotte is met het CIV ST en De Goudse Waarden verkend hoe een startup omgeving voor ondernemende studenten te realiseren is.

Kom binnen bij bedrijven

‘Kom Binnen bij Bedrijven’ is een jaarlijks terugkerend regionaal evenement. Bedrijven zetten gedurende één week hun deuren open voor werkzoekenden, scholieren en belangstellenden, die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, een stage- of leerwerkplek of vrijwilligerswerk. In 2020 kon het evenement helaas op het laatste moment niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. In totaal zouden in Gouda 51 bedrijven mee doen (in 2019: 58). Zo’n 270 bezoekers hadden zich al aangemeld, afkomstig uit verschillende dorpen en steden. De week wordt georganiseerd samen met de Bedrijvendag. Samen draagt dit bij aan de exposure van Goudse bedrijven als werkgever en de mogelijkheid om elkaar te leren kennen op een informele manier. Ook de Bedrijvendag kon door de afgekondigde coronamaatregelen niet georganiseerd worden.

Versterken en evalueren arbeidsmarktpartijen

In 2020 werd in regionaal verband, met inzet van ‘Perspectief op Werk’-middelen en ESF-middelen, nauw samengewerkt met de arbeidsmarktpartners aan het voorkomen en de bestrijding van werkloosheid. Het Werkgeversservicepunt werd gerevitaliseerd en er werd ingezet op scholing en begeleiding van met name leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Arbeidsmarktpartijen werkten gezamenlijk aan het realiseren van garantiebanen. Als gevolg van corona was het lastiger om de groep arbeidsbeperkten naar werk te leiden en stroomde een relatief grote groep terug naar de gemeenten en het UWV. Als gevolg van deze ontwikkeling is het totale aantal garantiebanen in het afgelopen jaar gestegen met 5 (3e kwartaal 2020: 1513 tegen 3e kwartaal 2019: 1508). In 2021 wordt er middels een offensief extra inspanningen gedaan om deze doelgroep aan het werk te helpen.

Daarnaast werd er gewerkt aan een sluitende aanpak kwetsbare jongeren (16-27 jaar), aan het realiseren van praktijkverklaringen en aan het toeleiden naar de arbeidsmarkt van werkzoekenden met psychiatrische problematiek via IPS-trajecten (in de pilotperiode 2018 tot 2020 hebben 9 deelnemers gebruik gemaakt van een IPS-traject).

Corona heeft grote gevolgen gehad voor de arbeidsmarktactiviteiten. Eind 2020 werd, samen met alle arbeidsmarktpartners, gestart met een regionaal plan om de gevolgen van corona vanaf 2021 te bestrijden met inzet van ‘Het Steun- en Herstelpakket’. In dit kader wordt nauw samengewerkt met het UWV.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?

Door binnen de gemeente in toenemende mate integraal te werken en door een intensieve samenwerking met de partners in de regio werkte Gouda ook in 2020 aan een ‘sluitende aanpak jeugdwerkloosheid’. Gelet op de personele schommelingen, wijzigingen in de regelgeving en subsidiemogelijkheden, vergt dit onderwerp continue aandacht. Het doel: geen jongere tussen wal en schip.

Corona heeft echter grote gevolgen op de werkloosheid onder jongeren. In 2020 heeft dit geleid tot een toename van de jeugdwerkloosheid in Gouda van 12,2% (van 311 naar 349 werkzoekende jongeren). Dit is minder dan de landelijke trend (+16%).

Er was nog een doelgroep van jongeren ouder dan 23 jaar buiten beeld (niet ingeschreven als werkzoekend, zonder baan, geen schoolinschrijving e.d.). Het Ministerie van SZW stelt sinds 2020 periodiek een lijst met deze jongeren beschikbaar. Om met hen in contact te komen en te helpen bij de aansluiting met de onderwijs- en arbeidsmarkt heeft de gemeente Gouda, vanuit een ESF-subsidie, een jongerencoach aangesteld. In 2020 zijn 74 jongeren benaderd en werden er 17 actief begeleid. Daarnaast werden 15 jongeren zonder uitkering begeleid. Er werd gebruik gemaakt van een wekelijks inloopspreekuur en er is een e-mailadres waarop de jongerencoach te bereiken is.

School@work

School@work ondersteunt, omdat het voorkomt dat jongeren langdurig werkloos worden. Jongeren die niet binnen het reguliere onderwijs passen, behalen binnen School@work een diploma op niveau 1 (of een Praktijkverklaring). Dit is een activiteit van mboRijnland en Promen. In juli 2020 hebben 7 jongeren een diploma behaald. In september zijn weer 10 leerlingen begonnen. In 2020 werd verkend of dit traject uitgebreid kon worden voor statushouders met extra aandacht voor taalonderwijs. Het bleek nu niet haalbaar. Wel was de conclusie dat het traject kansrijk is, nadat de ‘Nieuwe Wet Inburgering’ per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. In 2021 wordt dit nader uitgewerkt.

Praktijkverklaringen

Gouda participeert sinds 2019, vanuit de rol als penvoerder namens de arbeidsmarktregio, in een landelijk ‘Pilot Praktijkverklaringen’. De pilot duurt twee jaar en het doel is om in deze regio 150 werkzoekenden, in overleg met de werkgever, om te scholen voor erkende deeldiploma’s. Hiermee draagt de pilot bij aan het terugdringen van de werkloosheid onder werkzoekenden zonder startkwalificatie en het invullen van werkgelegenheid. Als gevolg van corona zijn de doelstellingen niet gerealiseerd. Werkcoaches en werkgevers zijn geïnformeerd over dit nieuwe instrument en in totaal zijn 7 kandidaten uit de regio met een traject gestart. In 2021 wordt door een projectleider extra ingezet om alsnog zoveel mogelijk werkzoekenden in deze pilot aan het werk te helpen. Met praktijkverklaringen wordt hun kans op duurzaam werk vergroot.

Sluitende aanpak stage- en leerwerkplekken

Samen met het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zet Gouda in op voldoende stage- en leerwerkplekken en het oplossen van knelpunten. Hiermee draagt Gouda bij aan het voorkomen dat jongeren hun opleiding vroegtijdig onderbreken. In samenwerking met het vacatureplatform Gouda Werkt is een stagemodule opgezet zodat jongeren en bedrijven dichtbij huis stages kunnen vinden en aanbieden, zie https://www.gouda-werkt.nl/stageplaatsen. Hiermee wordt het vraagstuk van voldoende stageplekken lokaal extra onder de aandacht gebracht.

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

Gouda wil een aantrekkelijke stad zijn voor het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemers. Samen met Gouda Onderneemt is opnieuw samengewerkt aan de uitvoering van economische agenda 2018 – 2020. Deze agenda kent negen thema’s. In de jaarrekening wordt op meerdere plaatsen over de voortgang van de projecten en activiteiten binnen deze thema’s gerapporteerd (onder andere bij Gouda 750, ‘Kom Binnen bij Bedrijven’, (zakelijk) toerisme, regionale Triple Helix samenwerking, duurzaamheid). Eind 2020 is gestart met een evaluatie van de agenda, om in 2021 een nieuwe gezamenlijke agenda op te stellen. Om de circulaire economie vorm te geven, de energietransitie mogelijk te maken en uitvoering te geven aan de Triple Helix is waar nodig met andere gemeenten in de regio samengewerkt. Dit gebeurt aan de zogenaamde Triple Helix tafel, waar naast de aanwezigheid van regionale bestuurders ook het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd zijn.

Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?

De coronacrisis overheerste een groot deel van het jaar de Goudse economie. In samenwerking met Gouda Onderneemt is een coronaloket geopend waar voor ondernemers relevante informatie gedeeld wordt en verschillende experts ondernemers kunnen bijstaan. Ook zijn drie enquêtes bij ondernemers uitgezet om te achterhalen op welke manier de coronamaatregelen ondernemers beïnvloedden in hun bedrijfsvoering. Met vertegenwoordigers van ondernemers is periodiek overleg gevoerd met betrekking tot de coronamaatregelen. In de binnenstad werkte de gemeente samen met de SOG aan diverse acties zoals pakketbezorging tijdens de feestdagen nadat de niet-essentiële winkels hun deuren moesten sluiten. Daarnaast is uitstel van betaling van belastingen en heffingen verleend en zijn heffingen zoals de precariobelasting voor terrassen en uitstallingen en de toeristenbelasting voor 2020 en 2021 op nul gezet. Horecaondernemers mochten hun terras in de zomer tijdelijk verruimen om gasten onderling voldoende afstand te laten houden.

Het voltallige college bezocht in 2020 Van Ooijen Gouda B.V. en Houtman B.V. Daarnaast legden de wethouders economie 12 bedrijfsbezoeken af. Van deze bedrijfsbezoeken waren er vier gerelateerd aan de coronacrisis. De wethouders bezochten horeca-ondernemers, detaillisten in de binnenstad, de winkelcentra in Goverwelle en Bloemendaal en de Go Stores om te horen en te zien hoe het met deze ondernemers in coronatijd gaat.

De gemeente werkte in 2020 aan een bedrijventerreinenvisie voor Gouda om bedrijventerreinen verder te ontwikkelen en te versterken.

De bestuurlijke tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (de Triple Helix) in de regio Midden-Holland heeft in 2020 drie stukken vastgesteld:

1. Economische Visie Midden-Holland 2020

In deze economische visie wordt de koers voor de komende jaren bepaald en regionale speerpunten benoemd op het gebied van technisch vakmanschap, zorgtechnologie, bouwen in moeilijke bodemomstandigheden en transport, logistiek en distributie. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs worden deze stappen nu uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

2. Regionale bedrijventerreinenstrategie

De regionale bedrijventerreinenstrategie: ‘Naar een bedrijventerreinenstrategie voor Midden-Holland deel I: Kwantitatieve verdieping van vraag en aanbod’ is opgesteld en aan de provincie aangeboden. In 2021 wordt gewerkt aan de kwalitatieve verdiepingsslag van deze strategie.

3. Regionale detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland 2020

Eind 2020 is de concept regionale detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland 2020 opgeleverd. Afgesproken is om op basis van deze visie concrete afspraken te maken die het behoud en de ontwikkeling van de detailhandel in de regio bevorderen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk trekt dit proces. De visie zal in 2021 worden vastgesteld en ter informatie worden aangeboden aan de gemeenteraden in de regio.

Ontwikkelstrategie Goudse Poort
In 2020 is opnieuw gesproken met bedrijven, eigenaren van panden en de provincie Zuid-Holland, om tot clustering van PDV (perifere detailhandel) van de Goudkade op de Goudse Poort te komen. Het tempo van de ontwikkelingen wordt in sterke mate bepaald door de investeringsbeslissingen van de betrokken bedrijven. Er zijn voorbereidingen getroffen voor aanpassing van de Shell Entree en met de vereniging van eigenaren en gebruikers is een traject gestart met betrekking tot de ‘branding’ van het terrein.

Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval

In 2020 heeft de gemeente met Goudse (voor)scholen gewerkt aan doorlopende leer- en ontwikkellijnen, de bestrijding van onderwijsachterstanden, passend onderwijs, reductie schooluitval en het bieden van kansen aan jongeren, die een startkwalificatie willen behalen.

Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?

Gelijke Kansen Alliantie-agenda
In februari trad Gouda toe tot de Gelijke Kansen Alliantie van OCW door ondertekening van de Goudse Gelijke Kansen Agenda. Het doel van de Gelijke Kansen Alliantie is het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren door het verbinden van school, thuis en omgeving. Ondertekenaars van de Goudse Gelijke Kansen Agenda waren wethouder Van Vugt en de Ministers Van Engelshoven en Slob.

Er staan vier gelijke kansen-projecten op de Goudse Gelijke Kansen Agenda:

  1. ‘Diploma ontwikkeling voor het vso’ (so/vso school De Ark van Stg. Klasse, mede namens andere vso scholen);
  2. ’Pilot doorlopende leerlijn school-arbeidsmarkt voor vso-leerlingen, m.b.v. een vaste mentor’ (so/vso school De Ark van Stg. Klasse);
  3. ’Taalkansen’ (CSG De Goudse Waarden en PCPO De Vier Windstreken);
  4. ‘Ontwikkeling model loopbaanoriëntatie voor de leerlingen van de internationale schakelklas’ (Carmel College).

Het ministerie van OCW biedt via het programma Gelijke Kansen Alliantie ondersteuning aan deze projecten door expertise, data, kennisdeling en subsidie.

Onderwijsformateur

Er is een onderwijsformateur aangesteld, die in 2021 samen met de schoolbesturen een onderwijsagenda op gaat stellen. Daarvoor zijn een aantal thema’s door de schoolbesturen benoemd, waaronder segregatie/burgerschap, doorlopende leerlijnen en taalontwikkeling. Het doel is om gezamenlijk aan een goed onderwijsaanbod te werken en schooluitval tegen te gaan.

Doorlopende leer- en ontwikkellijnen
De overgang tussen voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs e.v. is in 2020 doorontwikkeld. Het convenant doorlopende leerlijn voor- en vroegschoolse educatie is uitgevoerd. Doorlopende leerlijnen werd ook als thema voor de onderwijsagenda benoemd. Tevens is ingezet op een soepele overgang van vmbo naar mbo om uitval te voorkomen. Jongeren werden vanuit Techniekpunt Gouda onder andere vroegtijdig in aanraking gebracht met techniek en 21e eeuwse vaardigheden. De voorbereidingen rondom de realisatie van de techniekwerkplaats in de doorontwikkelde Chocoladefabriek zijn getroffen. Vanuit het vmbo is gestimuleerd om voor een technisch beroep te kiezen. Via het regionaal plan Sterk Techniekonderwijs, en de inzet van de door OCW hiervoor toegekende subsidie, kreeg vanaf 2020 het technisch vmbo, en de aansluiting met het bedrijfsleven c.q. de arbeidsmarkt, een impuls. De Goudse vmbo-scholen hebben gezamenlijk de film ‘Sterk Nieuw Techniekonderwijs in Gouda’ gemaakt en in december gelanceerd. In Gouda vond de aftrap plaats van de landelijke wereldrecordpoging Hologram bouwen. Zo werden de mogelijkheden gecreëerd voor een doorlopende leerlijn techniek in de Goudse regio. Gouda bleef participeren in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology. De inzet op dit thema sloot aan op de Triple Helix agenda zoals hierboven benoemd.

Voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid en samenwerking Brede School en Weekendschool Gouda heeft ingezet op het bestrijden van onderwijsachterstanden, binnen de landelijke kaders, ingevuld met gemeentelijk beleid. De rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB) werd via gemeentelijke subsidieregelingen doorgezet naar kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, Brede School en Weekendschool.

Uitbreiding Voorschoolse Educatie en Zomeracademie

Voorschoolse educatie is wettelijk uitgebreid naar een aanbod van 960 uur in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Alle kinderopvangorganisaties met voorschoolse educatie hebben in overleg met de gemeente hun aanbod hierop aangepast. De subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie is door de gemeente aangepast naar de 960 uur. Door voorschoolse educatie werd taal en de sociale ontwikkeling van doelgroepkinderen gestimuleerd. Het is een gemeentelijke taak om te zorgen dat er voldoende aanbod van kinderopvanglocaties is waar deze kinderen voorschoolse educatie kunnen ontvangen. Tijdens de lockdown waren er online programma’s, thuispakketten en videochats. De schakelklassen op de basisscholen en de activiteiten van de Brede School en de Weekendschool zijn uitgevoerd, tijdens de lockdown waren er online programma’s, thuispakketten en videochats. De uitvoerende organisaties werkten, waar mogelijk, wijkgericht samen aan een afgestemd en doorlopend OAB-aanbod voor de doelgroep. De Brede School organiseerde vanwege de coronapandemie en de hierdoor ontstane onderwijsachterstanden in 2020 een extra stevige editie van de Zomeracademie. Liefst 116 leerlingen namen deel aan het twee weken durende programma.

Passend Onderwijs en versterken samenhang jeugdhulp-onderwijs

Gemeenten in Midden-Holland hebben in overleg met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een nieuwe ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp vastgesteld. Gouda is samen met de andere gemeenten in Midden-Holland met het thema onderwijszorgarrangementen, leerrecht en Kwaliteitszorg aan de slag gegaan. We hebben daarbij de ervaren kwaliteit van geleverde jeugdhulp op het onderwijs van de verschillende partners onderzocht. De aanbevelingen zijn verwerkt in de nieuw vastgestelde ontwikkelingsagenda. Tevens zijn er regionaal bijeenkomsten georganiseerd waar Leerplicht, jeugdhulp en het onderwijs bij aansloten om de samenwerking en kwaliteit van zorg rondom school te optimaliseren. Voor Gouda betrof dit vijf bijeenkomsten die digitaal plaatsvonden.

In het kader van leerrecht en onderwijszorgarrangementen is de evaluatie van Jeugdhulp Op School (JOS) binnen het reguliere voortgezet onderwijs naar ieders tevredenheid afgerond. De conclusies zullen meegenomen worden in besluitvorming rondom financiering. Daarmee krijgt de verdere ontwikkeling binnen het jeugdhulpveld doorgang. Ook brengen we in de regio in kaart welke middelen (onderwijs en jeugdhulp) op welke school worden ingezet, om daar gezamenlijk slimme combinaties op te zetten.

Het onderwijs heeft ingezet op de realisatie van een cluster 4 onderwijsvoorziening in het primair onderwijs voor de regio Midden-Holland. Wij hebben dat krachtig ondersteund. Dit blijft een prioriteit voor 2021. In aanvulling op de behoefte van kinderen rondom passend onderwijs ontwikkelden we een aantal onderwijszorgarrangementen met het onderwijs.

Reductie schooluitval en bieden van kansen aan jongeren die een startkwalificatie willen behalen

Vanuit het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Schoolverlaters (RMC) en door Leerplicht wordt voortdurend gewerkt aan het voorkomen van voortijdige schooluitval. Jongeren die niet terug naar school kunnen, worden toegeleid naar werk. Tevens wordt meer integraal gewerkt met het zorgdomein. Ook eerdere schoolverlaters worden zoveel mogelijk toegeleid naar werk en/of school. Ondanks corona zien we geen stijging van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2020. Daardoor behoren we tot de top 5 van regio's met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. De meest recente cijfers laten zelfs een flinke daling naar 86 VSV’ers voor schooljaar 2019-2020. Dat komt neer op een VSV-percentage van 1,54%, ruim onder het streefcijfer van 1,75%. Landelijk is het percentage VSV’ers 1,72% in schooljaar 2019-2020. 2020 begon nog met hoogconjunctuur, een van de speerpunten was daarom het tegengaan van ‘Groenpluk’: jongeren die hun mbo-opleiding afbreken en gaan werken. In januari zijn workshops verzorgd voor 12 jongeren die werken in de horeca, om hun loopbaanperspectief te versterken. Dat is voor alle jongeren gelukt, is in september 2020 gebleken, sommigen zijn een opleiding gaan volgen, anderen werken aan hun ontwikkeling binnen hun huidige baan (vaak niet meer in de horeca), weer anderen zijn een eigen zaak begonnen. Door corona hebben jongeren niet meer de neiging hun opleiding af te breken, we zien juist een omgekeerde beweging: jongeren verliezen hun baan en gaan weer een opleiding volgen. Daarom is er geen vervolg gegeven aan de actie rond groenpluk. Met de mbo’s zetten we in op extra c.q. flexibiliteit in instroommomenten. In plaats van de inzet op Groenpluk is de Matchtafel gestart, een initiatief om jongeren aan werk te helpen waar dat nog niet is gelukt. Dat kan gaan om een leerbaan tijdens de opleiding, het kan ook gaan om werk na de opleiding (met of zonder diploma). De matchtafel is een maandelijks casusoverleg waar de jongeren zelf aan meedoen. Met hulp van scholen, RMC en accounthouders bedrijven vanuit het Werkgeversservicepunt en gemeenten wordt geprobeerd alsnog de match naar werk te maken. Er is extra begeleiding voor jongeren en voor de werkgevers beschikbaar en de eerste succesvolle matches zijn in 2020 gemaakt. Door corona bleek er rond de zomer van 2020 een tekort aan leerbanen voor de vmbo’ers die in september een mbo opleiding wilden gaan doen. Het RMC heeft gedurende de zomer tientallen jongeren ondersteund in het vinden van een leerbaan. Een ander speerpunt voor 2020 was de overgang van Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo. Hiervoor is per september 2020 een begeleider gestart die vroegtijdig contact zoekt met scholen en jongeren om de overstap zo succesvol mogelijk te laten lopen.

Bemiddelen maatschappelijke stages

Bemiddeling rond maatschappelijke stages is primair de verantwoordelijkheid van de vo-scholen. De gemeente faciliteerde in het kader van de maatschappelijke diensttijd (mbo / hbo) het netwerk ‘Samen voor Goud’.

Aanpak laaggeletterdheid

Gouda is voor de aanpak laaggeletterdheid (taal, rekenen en digitale vaardigheden) centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland. Samen met de regio hebben we in 2020 hard gewerkt aan een strategisch plan van aanpak voor de periode tot en met 2024. Dat is nu in de laatste fase voor afronding. In dit plan beschrijven we verschillende maatregelen om de aanpak van laaggeletterdheid te versterken, en om vooral meer NT1-ers te bereiken. Enkele voorbeelden:

  • Het voorkomen van laaggeletterdheid en versterken van digivaardigheid onder inwoners moet een steviger onderdeel van gemeentelijk beleid worden;
  • Het netwerk moet sterker worden, onder meer door het sluiten van een nieuw taalakkoord;
  • Er moet meer aandacht komen binnen het sociale domein voor signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van inwoners met een beperkte vaardigheid op het gebied van lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer;
  • In de arbeidsmarktregio gaan we nog intensiever met werkgevers optrekken voor het bereiken van laaggeletterde werknemers.

Er werd voor 2020 rekening gehouden met bijna 2.000 deelnemers aan formele en non-formele trajecten. De definitieve gegevens zijn op dit moment nog niet bekend. Veel organisaties zijn heel creatief zijn geweest in het vinden van oplossingen om ondanks corona toch trajecten te verzorgen. Daarom is de verwachting dat ongeveer 1.500-1.600 deelnemers hun vaardigheden hebben kunnen verbeteren.

Taalhuis Gouda

Gouda participeert in het programma Tel mee met Taal 2020-2024, dat door het Rijk wordt gefinancierd en geïnitieerd. In 2020 is gestart met het maken van nieuwe afspraken over het Taalakkoord en het versterken van het Taalhuis. Het Taalhuis Gouda is een waardevolle partner in de aanpak laaggeletterdheid. Het is een laagdrempelige toegang voor laaggeletterden. Door het organiseren van verschillende activiteiten waarin op een onopvallende manier duidelijk wordt of mensen hulp kunnen gebruiken, bereiken zij veel laaggeletterden. Deze mensen worden doorgestuurd naar voor hen relevante trajecten. Zelfs in het afgelopen coronajaar zijn er nog 80 intakes gerealiseerd.

Kostenefficiënte onderwijshuisvesting met duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

Uitgangspunt is een goede balans tussen kosten én duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen.

Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024

In februari 2020 heeft de Raad het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024 vastgesteld, dat samen met de Goudse schoolbesturen is opgesteld. Hiermee is de Raad akkoord gegaan met de zeven projecten die de komende jaren in Gouda worden gerealiseerd. De bouwvoorbereiding van de volgende projecten zijn in 2020 gestart: clustering in nieuwbouw van Auris Taalplein en De Triangel, de uitbreiding en renovatie van het Kesper College en de uitbreiding van de Johannes Calvijnschool. De strategische kaders onderwijshuisvesting zijn daarbij uitgangspunt, waaronder combinatiegebruik, clustering, participatie met de buurt, de 15% Groennorm en ambities op het terrein van duurzaamheid. De andere projecten worden vanaf 2021 opgestart, waaronder de uitbreiding van Al Qalam en de nieuwbouw van de Livingstoneschool.

Huisvestingsopgaven buiten het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024

De Raad is in februari 2020 ook akkoord gegaan met de renovatie van De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat. Na het vastleggen van afspraken tussen gemeente en schoolbestuur, heeft de bouwheer (De Goudse Waarden) in december de bouwvoorbereidingsfase afgerond en is de aanbesteding gestart. Naar verwachting is het gerenoveerde pand in de zomer van 2022 gereed.

In 2020 werden de verdere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuw, permanent kindcentrum in Westergouwe samen met de schoolbesturen, woningcorporatie en Sport.Gouda. Inmiddels is het ministerie van OCW akkoord met de stichting van de nieuwe school. De ambitie om dit kindcentrum te combineren met woningen, binnensport, een sport- en ontmoetingsplek buiten en maatschappelijke voorzieningen krijgt steeds concreter vorm. Het streven is om dit voorzieningencluster in de zomer van 2025 in gebruik te nemen, de aanbesteding van de architect zal naar verwachting voor de zomer van 2021 worden afgerond.

Verder hebben de bouwheren het afgelopen jaar het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van de nieuwe locatie van Ark-Gemiva aan de Clematislaan nader uitgewerkt en is de aanbesteding van dit project afgerond. In 2021 start de daadwerkelijke realisatie van het project, verachte oplevering is voorjaar 2022.