Belangrijkste conclusies

De ratio van de weerstandscapaciteit bedraagt ultimo 2020 2,0. Dit betekent dat het weerstandsvermogen de kwalificatie “ruim voldoende” krijgt om de gevolgen van het optreden van risico’s financieel op te vangen.

De Goudse schuldquote wordt door de VNG als neutraal (onder de norm van 130%) bestempeld.

De structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele lasten meerjarig volledig worden gedekt door structurele baten.

De woonlasten zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde aan de hoge kant. Dat geldt niet voor de OZB voor woningen: hier hanteert Gouda een relatief laag tarief.