Voorstel verlenging investeringskredieten

In de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2019 (WAVA) is opgenomen dat aan het eind van een jaar alle kredieten worden afgesloten die volgens het CIP dat jaar als eindjaar hebben. Indien het krediet nog niet afgesloten kan worden, dient een toelichting te worden gegeven waarom is afgeweken van de planning. Indien op basis hiervan blijkt dat het eindjaar aangepast moet worden, wordt dit als voorstel voor aanpassing van het CIP afgewogen in de begrotingswijziging naar aanleiding van de jaarrekening.

In de navolgende overzichten zijn per programma de investeringen volgens het CIP met eindjaar 2020 opgenomen waarvan het voorstel is om deze niet af te sluiten per 31 december 2020 maar te verlengen tot 1 januari 2022.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Toelichting

Restant bedrag over naar 2021

Investeringen met economisch nut

Eerste inrichting vier extra groepen Kesper college

De uitgaven worden verwacht in 2021.

59

IHP 2022 (Kesper College)

De oplevering staat vooralsnog gepland in 2023.

9.310

Totaal investeringen met economisch nut

9.369

TOTAAL PROGRAMMA 1

9.369

Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Toelichting

Restant bedrag over naar 2021

Investeringen met economisch nut

Investeringen afvalinzamelingen

Ten opzichte van de aanvankelijke planning zijn door herprioritering als gevolg van corona enkele investeringen niet direct noodzakelijk gebleken. Deze zullen in 2021 plaatsvinden.

224

Totaal investeringen met economisch nut

224

TOTAAL PROGRAMMA 2

224

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Toelichting

Restant bedrag over naar 2021

Investeringen met economisch nut

Aanleg vier laadpleinen elektrische auto's

De afwikkeling (eindfactuur) vindt plaats in 2021.

0

Doorontwikkeling tweede verdieping Chocoladefabriek

De door vertraging in de plannen ontstane onderschrijding zal worden ingelopen in 2021/2022.

633

Verduurzaming Vastgoed (jaarschijf 2020)

Een groot deel van de investeringen voor verduurzaming is verschoven van eerdere jaren naar 2021. Echter, de verduurzaming van vastgoed heeft de afgelopen tijd steeds meer vorm gekregen. In 2021 is een budget beschikbaar voor verduurzaming vastgoed van € 1.613.000. Het tekort van 2020 wordt verrekend met het beschikbare investeringsbudget voor vastgoed in het boekjaar 2021.

-441

Totaal investeringen met economisch nut

192

Investeringen met maatschappelijk nut

Brug Winterdijk 14

Door coronagerelateerde vertraging zal het resterende investeringsbudget in het volgende jaar worden besteed.

248

Reconstructie afrit Goudse Poort

Door een scope-wijziging is de uitvoering van dit project opgeschoven naar 2021. De uitvoering vindt plaats op basis van een aangepast investeringsbudget.

85

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

Door een aanpassing in de planning schuiven de uitvoeringswerkzaamheden door tot en met 2022.

2.182

Inrichting openbaar gebied Fietsveiligheid (jaarschijf 2020)

Ook in het jaar 2021 zullen uitgaven met betrekking tot fietsveiligheid ten laste komen van dit investeringsbudget.

250

Mobiliteitsplan (jaarschijf 2020)

Voorgesteld wordt om de restant-budgetruimte van dit krediet toe te voegen aan het krediet Mobiliteitsplan - jaarschijf 2021.

116

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

2.882

TOTAAL PROGRAMMA 3

3.074

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Toelichting

Restant bedrag over naar 2021

Investeringen met economisch nut

Aanpassing Lekkenburg: bouwkundig - afschrijving in 20 jaar

Afronding krediet Lekkenburg vindt plaats in 2021.

103

Aanpassing Lekkenburg: installaties - afschrijving in 15 jaar

Afronding krediet Lekkenburg vindt plaats in 2021.

-2

Totaal investeringen met economisch nut

101

TOTAAL PROGRAMMA 4

101

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Toelichting

Restant bedrag over naar 2021

Investeringen met economisch nut

Brug sportpark Oosterwei

Nagenoeg alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond, oplevering is voorzien in 2021.

-1

Ledverlichting Sportpark Uiterwaard

Nagenoeg alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond, oplevering is voorzien in 2021.

0

Renovatie hockeyveld 3 GMHC

Nagenoeg alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond, oplevering is voorzien in 2021.

-4

Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad

Financiële afwikkeling op basis van de eindafrekening vindt in 2021 plaats.

-29

Zonnepanelen (325) Mammoet

Financiële afwikkeling op basis van de eindafrekening vindt in 2021 plaats.

45

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

Financiële afwikkeling op basis van de eindafrekening vindt in 2021 plaats.

33

Zonnepanelen (88) Zebra

Financiële afwikkeling op basis van de eindafrekening vindt in 2021 plaats.

9

Totaal investeringen met economisch nut

53

TOTAAL PROGRAMMA 5

53

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Toelichting

Restant bedrag over naar 2021

Investeringen met economisch nut

Vervanging camera toezicht (jaarschijf 2019)

Voorgesteld wordt om het restantbudget toe te voegen aan het budget Cameravervanging 2021 en verder. De uitvoering vindt op basis van de geactualseerde vervangingsplanning plaats.

20

Vervanging camera toezicht (jaarschijf 2020)

Voorgesteld wordt om het restantbudget toe te voegen aan het budget Cameravervanging 2021 en verder. De uitvoering vindt op basis van de geactualseerde vervangingsplanning plaats.

51

Totaal investeringen met economisch nut

71

TOTAAL PROGRAMMA 6

71

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Toelichting

Restant bedrag over naar 2021

Investeringen met economisch nut

Vervanging meubilair Huis van de Stad

Door Corona heeft het nadenken over hoe het kantoorconcept er uitziet en/of meer of minder moet worden vervangen in 2021 vertraging opgelopen.

45

Zonwering Huis van de Stad

Er heeft geen verdere inventarisatie van waar nog aanvullende maatregelen nodig zijn plaatsgevonden. Afronding hiervan vindt plaats in 2021.

9

Totaal investeringen met economisch nut

55

TOTAAL PROGRAMMA 7

55

TOTAAL GENERAAL

12.947