Reserves en voorzieningen

Reserves

Het verloop van de reserves is weergeven in navolgend overzicht.

Overzicht verloop reserves

Naam reserve (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering wegens afschrijving

Bestemming resultaat 2019

Saldo 31-12-2020

Programma 1

Reserve revitalisering Goudse Poort

1.033

28

1.005

Reserve onderwijshuisvesting

1.560

368

1.928

Reserve cofinanciering regionale projecten

610

610

Programma 2

Reserve Investeringen riool

1.130

1.130

Reserve Investeringen afval

260

260

Programma 3

Reserve wijkontwikkeling

536

92

538

1.166

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

7

-7

0

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen

259

259

Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

503

503

Reserve versnellen woningbouw en transformatie

2.100

1.097

600

3.797

Reserve parkeren

705

82

40

747

Reserve zuidelijk stationsgebied

3.576

1.043

248

2.780

Reserve Groenfonds

1.952

342

26

1.636

Reserve nog uit te voeren wzh Middenwillens

304

800

496

Reserve afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte

8.601

1.985

798

9.788

Programma 4

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

8.229

1.000

1.155

10.384

Programma 5

Reserve cultuur en erfgoedfonds

317

316

1

Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

1.750

-1.750

0

Programma 6

Reserve niet-gesprongen explosieven WO2

896

193

703

Programma 7

Reserve organisatieontwikkeling

397

659

533

523

Financiering en algemene dekkingmiddelen / algemene reserve

Algemene reserve

23.617

1.177

5.491

7.341

26.644

Reserve sociaal domein

5.666

3.859

1.807

TOTAAL

62.315

7.850

12.082

865

8.951

66.166

Onderstaand volgt een toelichting per reserve.

Programma 1

Reserve revitalisering Goudse Poort

De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 besloten om de nog beschikbare incidentele middelen voor de revitalisering van Goudse Poort te storten in een nieuw te vormen reserve. Deze reserve is bestemd om structurele kapitaallasten voor infrastructuur in Goudse Poort af te dekken en (co)financiering bij de Versnellingskamer mogelijk te maken. In 2020 heeft de verrekening van kapitaallasten met deze reserve plaatsgevonden.

Reserve onderwijshuisvesting

Op grond van het raadsbesluit 3 april 2019 is het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Vanwege de aard en omvang van het financiële risico is besloten een aparte reserve te creëren voor het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit IHP. Gedurende de looptijd van het IHP kunnen inkomsten die voortkomen uit de verkoop van vrijvallende schoollocaties ten gunste van deze reserve worden afgewikkeld. In het kader van realistisch begroten worden deze inkomsten pas verwerkt nadat ze gerealiseerd zijn. Eveneens kunnen financiële voordelen vanuit het combinatiegebruik hieraan toegevoegd worden. Intentie is om de reserve in te zetten ter dekking van de kapitaallasten. Dit alles ter beheersing van de omvang van het mogelijke exploitatietekort. Aan de reserve is in 2020 € 368.000 toegevoegd.

Reserve cofinanciering regionale projecten

Voor de cofinanciering van regionale projecten heeft de raad bij de 2e begrotingswijziging 2017 een reserve ingesteld van € 710.000 (€ 10,- per inwoner”). In voorgaande jaren is € 50.000 onttrokken voor de bijdrage aan de versnelling van de aanleg van de verbreding van de A20 en is € 50.000 aangewend voor het Goudse aandeel in de kosten van het Kenniscentrum Bodemdaling. In 2020 zijn er geen mutaties geweest op deze reserve.

Programma 2

Reserve investeringen riool

Om alsnog uitvoering te geven aan het raadsbesluit bij de jaarstukken 2018 om € 1.130.000 beschikbaar te stellen voor riool heeft de raad besloten een nieuwe reserve Investeringen riool in te stellen, het betreffende bedrag te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan deze nieuwe reserve.

Reserve investeringen afval

Om alsnog uitvoering te geven aan het raadsbesluit bij de jaarstukken 2018 om € 260.000 beschikbaar te stellen voor afval heeft de raad besloten een nieuwe reserve Investeringen afval in te stellen, het betreffende bedrag te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan deze nieuwe reserve.

Programma 3

Reserve wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten. Vanuit de resultaatbestemming 2019 is in 2020 € 538.000 aan deze reserve toegevoegd.

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Deze reserve is in de loop van 2020 opgeheven

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen

Het nazorgbudget van de afgesloten grondexploitaties Drie Notenboomen is bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in een reserve gestort. De middelen waren bestemd voor de afronding van de ontwikkeling van dit gebied, maar blijken niet langer nodig. Als onderdeel van de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo van de reserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

Het nazorgbudget van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk is bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in een reserve gestort. Dit bedrag is nodig voor de afronding van de ontwikkeling van dit gebied.

Reserve versnellen woningbouw en transformatie

De reserve is in 2018 ingesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 en vindt zijn basis in het Coalitieakkoord 2018-2022 waar ingezet wordt op de versnelling van de woningbouw en de transformatie van zakelijke panden en gebieden naar woningen. In totaal wordt daarvoor in 4 jaar € 5.640.000 beschikbaar gesteld en gestort in deze nieuwe reserve. Op basis van de begroting 2020 is een bedrag van € 1.510.000 aan deze reserve toegevoegd. Vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 is aanvullend een bedrag van € 600.000 gedoteerd.

Reserve parkeren

Deze reserve wordt gevoed door afkoopsommen die worden betaald als bij de afgifte van bouwvergunningen niet (volledig) kan worden voldaan aan de normering van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Gelet op het vorenstaande dient deze reserve te worden aangewend voor de aanleg van parkeerplaatsen, het treffen van maatregelen die de parkeerregulering verbeteren en andere voorzieningen in het kader van het betaald en/of belanghebbendenparkeren. In 2020 is conform de programmabegroting een bedrag van € 40.000 aan deze reserve onttrokken ter dekking van de kapitaallasten uitbreiding Klein Amerika. De toevoeging aan deze reserve heeft betrekking op het batig saldo inkomsten Stationsgarage.

Reserve Zuidelijk Stationsgebied

Op 22 juni 2016 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. De reserve Spoorse doorsnijdingen en de reserve Ketenmobiliteit zijn opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen.

Reserve Groenfonds

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 ontstaan en is er besloten om € 700.000,- aan deze reserve toe te voegen. In 2020 is vanuit de opbrengst grondverkopen een bedrag van € 119.000 gedoteerd aan deze reserve. In 2020 zijn er diverse groenprojecten uitgevoerd. De kosten daarvan konden verrekend worden met de reserve Groenfonds voor een bedrag van € 435.000.

Reserve afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte

Bij raadsbesluit is de naam van de voormalige Egalisatiereserve openbare ruimte veranderd naar de Reserve afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte. Bij de vaststelling van de tweede begrotingswijziging heeft de raad de werkwijze omtrent deze reserve vastgesteld. Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen over 2020 is per saldo een toevoeging van € 2.702.000. De aanscherping van de werkwijze resulteert in een vrijval van € 1.515.000.

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens

Het nazorgbudget van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk is bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 in een reserve gestort. Dit bedrag is nodig voor de afronding van de ontwikkeling van dit gebied. In 2020 is € 304.000 aan deze reserve onttrokken.

Programma 4

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De gemeente Gouda krijgt als centrumgemeente via decentralisatie-uitkeringen van het Rijk middelen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In 2020 zijn de saldi uit 2019 toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is bij begrotingswijziging € 1 miljoen aan de reserve toegevoegd.

Programma 5

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Het college heeft besloten de reserve cultuur- en erfgoedfonds aan te wenden voor het bekostigen van de festiviteiten en activiteiten in het kader van Gouda 750 jaar. Als gevolg van de onttrekkingen in 2020 is de reserve nagenoeg leeg.

Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

De reserve is in de loop van 2020 opgeheven.

Programma 6

Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Deze reserve is gevormd voor de middelen die ontvangen worden voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Op grond van het raadsbesluit over de nota Reserves en voorzieningen worden op grond van een oude subsidieregeling middelen beschikbaar gehouden voor een laatste locatie.

Programma 7

Reserve organisatieontwikkeling

Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen. In 2020 is € 660.000 conform begroting aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking bedroeg € 534.000. Dit was lager dan begroot.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve

Deze reserve wordt onder andere gebruikt voor de afwikkeling van het rekeningresultaat.

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2019 bedroeg € 8.951.000 positief. Vanuit dit saldo hebben in 2020 enkele verrekeningen met reserves plaatsgevonden. Het resterende bedrag van € 7.341.000 is toegevoegd aan aan de algemene reserve.

In de verschillende ijkmomenten is de aanvankelijk geraamde toevoeging van € 500.000 bijgesteld. De toevoeging is verhoogd met een € 1.000.000 winstneming uit het positieve resultaat van de realisatie van Gouwe Park, een naar 2021 doorgeschoven budget van € 2.855.000 voor Gouda750 en het COVID-19-steunpakket van € 2.270.000. De toevoeging is verlaagd door een compenserende correctie. Hierbij zijn zowel de toevoeging als de onttrekking met € 5.448.000 verlaagd.

De aanvankelijk geraamde onttrekking van € 1.823.000 is gedurende 2020 verhoogd met een exploitatiesubsidie aan Stichting Fonds Gouda750 van € 602.000, bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 opnieuw beschikbaar gestelde budgetten van in totaal € 4.266.000, de ten laste van de Algemene Reserve gebrachte effecten van COVID-19 van € 2.858.000 en het instellen van bestemmingsreserves voor Riool (€ 1.130.000) en Afval (€ 260.000). De onttrekking is verlaagd door de voorgenoemde compenserende correctie van € 5.448.000.

Reserve sociaal domein

De reserve sociaal domein is ingesteld bij de eerste begrotingswijziging 2016. De reserve wordt gevoed met overschotten op programma 4 met uitsluiting van de producten MO/VO (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en beschermd wonen. Het saldo van de reserve telt mee bij het weerstandsvermogen.
Als gevolg van het (merendeels) opnemen van de integratie-uitkering sociaal domein in de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de reserve Sociaal Domein op te heffen. Er vinden alleen nog onttrekkingen en stortingen plaats zoals nu in de begroting opgenomen. Eind 2022 zal de reserve nihil zijn en worden opgeheven.