Lijst verbonden partijen, balansgegevens en bijdragen

Tabel 1: Belangen en vertegenwoordiging verbonden partij

De eerste tabel geeft informatie over de vertegenwoordiging in de besturen door de gemeente Gouda, het openbaar belang dat gediend is en de bestuurlijke invloed die Gouda heeft op de verbonden partij.

Gemeenschappelijke regelingen

Naam organisatie

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Openbaar belang

Belang van de gemeente in verbonden partij

Regio Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Regionale beleidvorming en strategische belangbehartiging van de aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard Waddinxveen en Zuidplas.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Omgevingsdienst Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen.

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

18%
Stemverhouding op basis van budget € 100.000= 1 stem.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen.

Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden. Ook is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Streekarchief Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Het conform de archiefwet bewaren van de archieven van de besturen en ambtelijke instel-lingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het ISMH.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Promen

In het AB zit een collegelid die door het college is aangewezen.

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering.

14,2 %.
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Bedrijvenschap Regio Gouda

De leden van het AB worden door de raden danwel uit de colleges aangewezen. Hiervan moet tenminste 1 lid deel uitmaken van het college van B&W. Gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan.

Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van het bedrijventerrein Gouwe Park.

33,3 %.
Ieder DB lid heeft 1 stem.

RZG Zuidplas Grondbank

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen.
Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB lid.

Het verwerven van strategische grondposities in de
Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling.
Tevens de verkoop van de verworven gronden tegen een zo gunstig mogelijke waarde ontwikkeling van deze gronden.

5%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Regionale dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden

In het AB zit een lid die door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van burgers in regio Hollands Midden in normale en crisisomstan-digheden. Ook zet RDOG in om effecten van gezondheids-bedreigingen te beperken.

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Veiligheidsregio Hollands Midden

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente.

10,22%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar.

Vennootschappen en coöperaties

Naam organisatie

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Openbaar belang

Belang van de gemeente in verbonden partij

Sport.Gouda

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sport-evenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en ook advies en consult.

100%
stemrecht als aandeelhouder.

N.V. BNG

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger

0,15%
stemrecht als aandeelhouder.

Oasen N.V.

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

9,63% stemrecht als aandeelhouder.

NV Cyclus

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.
Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Advisering over het beheer van openbare ruimte en afval beheer. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan deze beheer taak. Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV)

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

9,1 %
Ieder lid heeft 1 stem

Tabel 2: Meest recente balansgegevens en risico's

In de tweede tabel zijn de meest recente vermogensontwikkelingen en de risico's opgenomen. Verwacht wordt dat er geen substantiële wijzigingen in het vermogen van deze verbonden partijen zullen optreden. Risico's van enige omvang zijn benoemd in de kolom risico's. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regelingen (bedragen * € 1.000)

Naam

Eigen
vermogen
1-1-2020

Eigen
vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
1-1-2020

Vreemd vermogen
31-12-2020

Risico's

Regio Midden Holland

628

633

400

487

Omgevingsdienst Midden-Holland

3.115

2.317

8.037

8.871

Groenalliantie

8.202

9.037

4.633

3.684

Streekarchief Midden-Holland

222

289

369

280

Promen

2.524

4.186

9.749

8.153

Bedrijvenschap Regio Gouda

10.369

8.307

632

428

RZG Zuidplas Grondbank

-17.253

-16.837

92.509

94.225

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

3.948

6.577

29.237

40.621

Veiligheidsregio Hollands Midden

5.496

5.773

33.601

35.583

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.524

909

10.873

10.899

Vennootschappen en coöperaties (bedragen * € 1.000)

Naam

Eigen
vermogen
1-1-2020

Eigen
vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
1-1-2020

Vreemd vermogen
31-12-2020

Risico's

Sport.Gouda

1.252

1.248

2.398

3.850

N.V. BNG

4.887.000

5.097.000

144.802.000

155.262.000

Oasen N.V.

112.187

116.724

168.537

178.877

Cyclus N.V.

9.513

9.858

21.763

25.431

Coöperatie ParkeerService U.A.

1.844

1.983

1.973

2.072

Tabel 3: Bijdragen, bijdragen t.o.v. totaal, en verwacht resultaat

In de derde tabel zijn de begrote en gerealiseerde bijdragen 2020 opgenomen, alsmede de begrote bijdrage ten opzichte van het totaal en het verwachte resultaat in 2020.

Voor het Bedrijvenschap Regio Gouda, Oasen N.V. en de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald. Voor het Bedrijvenschap regio Gouda en RZG Grondbank Zuidplas geldt dat de gemeente mogelijk een bijdrage moet leveren of kan ontvangen bij het afsluiten van een grondexploitatie. Voorlopig is de verwachting bij beide verbonden partijen dat de grondexploitaties minimaal budgettair neutraal kunnen worden afgesloten.

Toelichting op substantiële verschillen komt bij de betreffende programma's aan de orde.

In onderstaande tabel zijn alleen de verbonden partijen vermeld waaraan in 2020 een financiële bijdrage is verstrekt. De financiële bijdrage aan de verbonden partijen BNG, Oasen en Bedrijvenschap regio Gouda was in 2020 nihil.

Gemeenschappelijke regelingen (bedragen * € 1.000)

Verbonden partij (bedragen * € 1.000)

Begroting
2020
initieel

Bijdrage
Totaal

Bijdrage
t.o.v.
Totaal

Begroting 2020
na wijziging

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Regio Midden Holland

134

408

32,8%

134

128

125

Omgevingsdienst Midden-Holland

3.034

18.067

16,8%

3.242

3.349

3.012

Groenalliantie

543

1.407

38,6%

543

540

516

Streekarchief Midden-Holland

472

1.251

37,7%

512

496

465

Promen

10.197

27.138

37,6%

11.268

10.717

10.342

Bedrijvenschap Regio Gouda

0

0

0

0

0

RZG Zuidplas Grondbank

135

2.255

6,0%

135

135

140

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

4.006

42.853

9,3%

4.262

4.262

2.630

Veiligheidsregio Hollands Midden

4.545

49.301

9,2%

4.637

4.614

4.459

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.196

11.704

10,2%

1.314

1.196

1.430

Totaal gemeenschappelijke regelingen

24.262

154.384

15,7%

26.047

25.437

23.119

Vennootschappen en coöperaties (bedragen * € 1.000)

Verbonden partij (bedragen * € 1.000)

Begroting
2020
initieel

Begroting 2020
na wijziging

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Sport.Gouda B.V.

5.720

5.642

5.785

4.990

Cyclus N.V.

9.576

9.774

9.893

10.085

Coöperatie ParkeerService U.A.

466

466

448

175

Totaal vennootschappen en coöperaties

15.762

15.882

16.126

15.250