Personeel

Bezetting

De bezetting is het afgelopen jaar gestegen van 456 naar 466 FTE. Een verklaring hiervoor is het feit dat de organisatie extra taken heeft gekregen en dat daarvoor formatie beschikbaar is gesteld, en dat de organisatie erin is geslaagd om succesvoller te opereren op de arbeidsmarkt.

Omschrijving

31 december 2020

31 december 2019

Bezetting in fte

466

456

Bezetting in aantal medewerkers

516

505

Aantal medewerkers boventallig

3

3

Totaal aantal medewerkers in dienst

523

512

Deeltijdpercentage medewerkers in dienst

90%

90%

Loonkosten

In lijn met de doelstelling blijven de loonkosten over 2020 binnen de begroting. Er is een stijging van het aantal fte’s in combinatie met hogere salarislasten door de CAO-stijging. Daarnaast is er een stijging te zien bij de inhuur (zie ook hieronder). Dit betreft merendeels de tijdelijke invulling van vacatures en de tijdelijke vervanging van (langdurig) zieken. De stijgingen van zowel de vaste personele lasten als de inhuur waren echter voorzien en passen binnen de begroting.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2020

2019

Loonkosten begroot (na wijziging)

42.483

40.231

Loonkosten realisatie

39.048

36.918

Saldo

3.435

3.313

Inhuur derden

In 2020 is de totale inhuur met € 0,5 miljoen gestegen ten opzichte van 2019. De voornaamste reden betreft het beschikbaar komen van tijdelijke budgetten. Daarnaast is de arbeidsmarkt in het ruimtelijk domein en in de ICT-sector zeer krap waardoor vaker dan gewenst een beroep moest worden gedaan op externe inhuur; ook de inhuurtarieven zijn in deze branches het afgelopen jaar gestegen. Het ziekteverzuim van een aantal afdelingen is ook hoger; hiervoor wordt tijdelijke vervanging geregeld (zie ook onder vast personeel).

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2020

2019

Reguliere inhuur

11.032

10.345