Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator

Toelichting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Personeel

Verzuim

Gedurende 2020 is het voortschrijdend verzuim 4,0%. Dit is boven verwachting positief. De aandacht die aan re-integrerende medewerkers wordt besteed lijkt goed uit te pakken. Ingewikkelde casussen zijn opnieuw opgepakt en vaak ontstaat beweging. Naast nieuwe inzet op o.a. langdurig verzuim vanuit de afdeling HR, is tevens periodiek/regelmatig gebruik gemaakt van externe expertise die zich makkelijk terugverdient. Er is mede door Corona veel aandacht besteed aan vitaal thuiswerken.

4,6% inclusief langdurig verzuimfrequentie van 1,1

Het voortschrijdend verzuim over 2020 bedroeg 4,0% met een meldingsfrequentie van 0,6.

Salarislasten

De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke post in de begroting van de gemeente. Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting.

De salarislasten blijven binnen het begrote budget.

De salarislasten blijven binnen het begrote budget (2020: begroot na wijziging € 42,5 miljoen; realisatie € 39,0 miljoen).

Inhuur externen

Door het verhogen van de interne flexibiliteit en door meer grip op het inhuurproces wordt beoogd om de kosten van inhuur zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd heeft de organisatie te maken met moeilijk te vervullen vacatures en is inhuur dan soms nodig om de projecten voor de stad te kunnen continueren.

Norm: maximaal 20% van de totale loonkosten + totale kosten van de externe inhuur.

In 2020 bedroegen de kosten van de inhuur van externen 21,8% van het totaal van salarislasten en kosten externe inhuur (dit is incl. projectmatige inhuur op de programma’s).

Indicator

Toelichting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Financiën

Exploitatiesaldo

De meerjarenbegroting is sluitend als er een goede verhouding is tussen baten en lasten.

Het verwachte saldo van baten en lasten in het meerjaren-perspectief is > 0

De doelstelling is bereikt.

Weerstands-vermogen

Een reservepositie is adequaat als de reserves voldoende zijn om mogelijke risico’s (voor zover die te kwantificeren zijn) op te kunnen vangen.

De verhouding (ratio) tussen het aanwezige en het minimaal beschikbare weerstands-vermogen ligt tussen 1 en 1,4.

De verhouding (ratio) tussen het aanwezige en het minimaal beschikbare weerstandsvermogen is per ultimo 2020: 2,0.

Schuldenplafond

De omvang van de leningen-portefeuille (langlopend + kortlopend) van Gouda is hoog, uitgaande van de VNG-normering. Een solide of acceptabele schuldpositie vraagt om bewaking van de omvang middels een plafond.

Het gehanteerde schuldenplafond bedraagt € 310 miljoen per 31/12/2019, € 305 miljoen per 31/12/2020, € 300 miljoen per 31/12/2021 en € 295 miljoen per 31/12/2022.

De tabel is ongewijzigd gebleven en loopt door tot 2022.

Handrem-procedure

Indien de sluitende meerjaren-begroting onder druk dreigt te komen, de ratio voor het weerstandsvermogen < 1 dreigt te worden of het schuldenplafond overschreden dreigt te worden (dan wel een combinatie van deze factoren), geldt een handrem-procedure: alles moet tijdig in werking worden gesteld om binnen de normen te blijven en reeds gemaakte inhoudelijke afspraken (ook die in voorliggend akkoord) worden allemaal ter discussie mogen gesteld.

Opereren binnen marges van het financieel kader en niet inzetten van de handrem-procedure.

De handremprocedure is niet in werking getreden, omdat binnen de marges van het financieel kader is geopereerd.

Factuur afhandeling

De wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt standaard 30 dagen.

De gemeente Gouda betaalt ten minste 85% van de facturen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur (2018: 91%).

Bij 93% van de facturen is de norm van 30 dagen na ontvangst van de factuur behaald (2019: 92%).

Indicator

Toelichting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

ICT

Geheugen van Gouda

Gouda maakt een ontwikkeling door van taak- naar zaakgericht werken. Daartoe is het Geheugen van Gouda opgezet.

In 2020 zijn 80% van alle zaaktypen ingericht, is een samenwerkings-omgeving beschikbaar en zijn de bouwstenen om volledig digitaal te kunnen werken, zoals de elektronische handtekening, beschikbaar.

In 2020 zijn 80% van alle zaaktypen ingericht en is een pilot voor een samenwerkingsomgeving uitgevoerd. Er kan grotendeels digitaal worden gewerkt, zo is de elektronische handtekening beschikbaar.

ICT-infrastructuur

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is en wordt in de ICT geïnvesteerd. Hierdoor is de performance geleidelijk verbeterd.

In 2020 is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,5% (2019: 99,7%).

ICT-infrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,6% (2019: 99,5%).

Informatie-beveiliging

Informatieveiligheid gaat over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. In juli 2014 is door het college het Informatie-beveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vastgesteld. Door het uitvoeren van de BIG, via het implementeren van maatregelen, wordt de gemeentelijke informatievoorziening beschermt. Daarnaast is landelijk de door VNG ontwikkelde ENSIA-methodiek voor de verantwoording van de informatiebeveiliging uitgerold. Op dit moment is ongeveer 90% van de maatregelen geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd. In 2019 moeten alle maatregelen afhankelijk van risico- en kostenbatenanalyse zijn doorgevoerd.

In 2020 wordt gewerkt en verantwoord conform de Baseline Informatie-beveiliging Overheid (BIO).

Alle maatregelen zijn ingevoerd en aandachtspunten vanuit ENSIA worden opgevolgd.

In 2020 zijn verdere stappen gezet om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
Verschillende procedures zijn opgesteld of aangescherpt en er is een oplossing geïmplementeerd om conform NTA 7516 veilig te kunnen mailen.

Privacy en datalekken

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De AVG stelt stevige boetes op het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet als dit hoger is. Het project Gouda Privacyproof is met haar implementatiemaatregelen ten behoeve van het aantoonbaar kunnen voldoen aan de AVG eind 2018 op 88%.

Eindrealisatie van het project Gouda Privacyproof.

Alle implementatie-maatregelen zijn ingevoerd en operationeel, zoals het in kaart hebben gebracht van de ketenregie op het gebied van het verwerken van persoons-gegevens.

Vanwege een grote toename van het aantal reguliere (ondersteunings)vragen op het gebied van de AVG is een aantal, maar nog niet alle implementatietmaatregelen, ingevoerd dan wel operationeel. Dit brengt evenwel de compliance van deze wet niet in gevaar. De implementatie loopt door in 2021.

Indicator

Toelichting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Juridische zaken

Voorkomen bezwaarschriften

Het aantal en type bezwaarschriften geeft inzicht in de uitwerking van gemeentelijk beleid in de praktijk en de kwaliteit van de uitvoering. De gemeente stelt zich ook in 2020 ten doel om het aantal terecht ingediende bezwaren terug te dringen door het verbeteren van de kwaliteit van besluiten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mediationvaardigheden om formele procedures te voorkomen. Tot slot wordt aandacht gegeven aan persoonlijk contact bij het voorbereiden van besluiten om ontevredenheid en onduidelijkheden voor te zijn. De verwachting is niettemin dat het aantal bezwaren ten opzichte van voorgaande jaren iets zal stijgen, vanwege de nieuwe regels voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval en de handhaving daarvan.

Doelstelling is maximaal 400 bezwaarschiften per jaar te ontvangen en 100% binnen 18 weken af te doen.

In 2020 zijn 373 bezwaarschriften ontvangen. Ook zijn er 70 beroepschriften en 43 verzoeken om een voorlopige voorziening behandeld. Van de 373 bezwaarschriften is 91,4% binnen 18 weken afgehandeld.

In het verslag van de bezwaarschriftencommissie over 2020 wordt nader op de aantallen en soorten bezwaren en de wijze van afhandeling ingegaan.