Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is weergeven in navolgend overzicht.

Overzicht verloop voorzieningen

Naam voorziening (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2020

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2020

Programma 2

Voorziening riolering

18.024

8.121

3.664

22.481

Voorziening verwerking afvalstoffen

260

260

0

Programma 3

Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne

515

515

0

Voorziening deelname grondbank Zuidplas

1.260

1.260

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

6.706

3.737

4.218

6.225

Voorziening onderhoud Stationsgarage

227

46

273

Voorziening verhuurdersonderhoud schouwburg

323

488

384

427

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

1.546

1.359

882

2.023

Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen

45

45

Programma 4

Voorziening pijporgel aula begraafplaats

53

53

Programma 7

Voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders

6.480

93

249

6.324

Voorziening onderhoud Huis van de Stad

39

79

43

75

Voorziening spaarurenverlof

13

13

TOTAAL

35.446

13.968

515

9.700

39.199

Onderstaand volgt een toelichting per voorziening.

Programma 2

Voorziening riolering

Bij de riolering is volledige kostendekking uitgangspunt. Deze voorziening is deels een kostenegalisatievoorziening ter voorkoming van ongewenste fluctuaties in de rioolheffing en deels een spaarvoorziening ter dekking van de kosten van toekomstige vervangingsinvesteringen riolering. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan en afspraken over de wijze van financieren van (toekomstige) riooluitgaven zijn toevoegingen en onttrekkingen begroot. Het uiteindelijke jaarlijkse exploitatieresultaat wordt op nacalculatiebasis bepaald en aan deze voorziening toegevoegd of onttrokken. Deze voorziening heeft als nevendoel een gelijkmatig tariefverloop te bevorderen bij onregelmatige lasten. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van riolering worden gedekt door inkomsten rioolrechten. In 2020 is per saldo € 4.466.000 aan deze voorziening toegevoegd.

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2020

Krediet na begrotings- wijziging

Werkelijk 2020

Verschil

Riolering

9.802

3.421

3.664

-243

Voorziening verwerking afvalstoffen

Bij de inzameling en verwerking van afvalstoffen is volledige kostendekking uitgangspunt. Deze voorziening is een egalisatievoorziening, waarop geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing is. Het uiteindelijke jaarlijkse exploitatieresultaat wordt op nacalculatiebasis bepaald en aan deze voorziening toegevoegd of onttrokken. Een nevendoel van deze voorziening is het bevorderen van een gelijkmatig tariefverloop bij onregelmatige lasten. In 2020 is € 260.000 aan deze voorziening onttrokken.

Programma 3

Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne

Deze voorziening is opgegaan in de voorziening gemeentelijke gebouwen en objecten

Voorziening deelname grondbank Zuidplas

De RZG Grondbank Zuidplas is opgericht om strategische aankopen te doen in de Zuidplaspolder. De gemeente Gouda neemt voor 6% deel in de grondbank. Geen mutaties in 2020.

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

Deze voorziening is bestemd voor de egalisatie van beschikbare middelen en kosten groot onderhoud van de openbare ruimte (groot onderhoud van wegen plus kunstwerken, water en groen) zoals is opgenomen in het P(roject)P(rogramma), PP als onderdeel van het Integraal Uitvoerings Plan (IUP). Jaarlijks wordt een bedrag in deze voorziening gestort. Op basis van een projectmatige aanpak wordt het groot onderhoud uitgevoerd.

Voorziening onderhoud Stationsgarage

Deze voorziening is bestemd voor het uitvoeren en nivelleren van uitgaven voor groot onderhoud aan de nieuwe Stationsgarage. In 2020 is een bedrag van € 46.000 in deze voorziening gestort.

Voorziening verhuurdersonderhoud schouwburg

Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van de uitgaven verhuurdersonderhoud aan het schouwburgcomplex gelegen aan de Boelekade 67. In 2020 is € 384.000 besteed aan onderhoudswerkzaamheden.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van uitgaven aan planmatig onderhoud aan gemeentelijk pandenbezit. Aan de voorziening is € 1.359.000 toegevoegd. In totaal is voor € 1.305.000 ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen

Van de provincie Zuid-Holland is een bedrag van € 45.000 ontvangen om het dagelijks onderhoud aan de ecologische verbinding Steinse Groen voor een periode van 12 jaar af te kopen. Vanaf 2021 zal jaarlijks een twaalfde deel ten laste van de voorziening en ten gunste van de exploitatie worden gebracht.

Programma 4

Voorziening pijporgel aula begraafplaats

Op deze voorziening is geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing. Deze voorziening heeft betrekking op een legaat dat door de gemeente Gouda als legataris beheerd wordt. Het legaat dient gebruikt te worden voor de restauratie van het pijporgel op de begraafplaats IJsselhof te Gouda. Restauratie van dit orgel zal worden uitgevoerd door de beheerder/ eigenaar van deze begraafplaats. Op dit moment is niet bekend op welke termijn de beheerder/eigenaar deze restauratiewerkzaamheden gaat uitvoeren.

Programma 7

Voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders

Politieke ambtsdragers in functie bouwen pensioenaanspraken op. Voor de gemeente Gouda betreft dit de wethouders.

Deze pensioenaanspraken komen ten laste van de gemeente Gouda. In tegenstelling tot deelnemers aan het ABP vindt voor de Appa geen premieafdracht plaats van de gemeente aan een pensioenfonds. De pensioenen van de wethouders worden gefinancierd uit de exploitatie van de gemeente op het moment dat dit pensioen wordt uitbetaald aan betrokkene.

Op grond van artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een voorziening voor de pensioen-aanspraken (voormalig) wethouders te worden gevormd. Ter financiering van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten op (partner)pensioen van (voormalig) wethouders is per 31 december 2020 een voorziening beschikbaar van € 6.324.000.

De actuele actuariële berekeningen leiden in 2020 tot een lagere dotatie aan de voorziening van € 93.000, ten opzichte van de geraamde dotatie van € 500.000. Door veranderingen in de aannames van de berekeningen kan het benodigde bedrag in de voorziening sterk veranderen van jaar tot jaar.

Voorziening onderhoud Huis van de Stad

Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van uitgaven van planmatig onderhoud aan het Huis van de Stad. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening wordt elk jaar aangewend voor de onderhoudskosten van dit pand, die gebaseerd is op de meerjarige technische onderhoudsplanning.

Voorziening spaarurenverlof

De voorziening biedt de benodigde financiële dekking voor toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit de binnen de organisatie opgebouwde spaaruren. De afspraken met betrekking tot deze spaarvariant werden in een zogenaamd spaarcontract tussen werkgever en werknemer vastgelegd. Per jaar kon niet meer dan de opgebouwde compensatie-uren worden gespaard. Tevens was het maximaal te sparen uren gemaximaliseerd tot 1 jaar per medewerker. Door invoering van de levensloopregeling is de verlofspaarregeling met ingang van 1 april 2006 vervallen.

In 2020 zijn er aan verlof op basis van spaaruren geen bedragen opgenomen. Het saldo per 31 december 2020 betreft de waarde-aanspraak van één medewerker.