Vlottende passiva

Kasgeldleningen

Ultimo 2020 was € 10.000.000 aan kasgeldleningen opgenomen. Ultimo 2019 ging het om € 30.000.000

Banksaldi

Het debetsaldo van de bankrekening(en) bij de BNG bedroeg ultimo 2020 € 4.105.000 (2019: € 356.000).
Gouda beschikt in dit kader over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10.000.000.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Tot de overige schulden behoort onder andere € 5.607.000 voor crediteuren (2019 € 12.886.000). Per eind maart 2021 was daarvan € 297.000 nog niet betaald.

Overlopende passiva

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Nog te betalen bedragen

15.908

24.613

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Rijk

1.316

3.731

- Overige Nederlandse overheidslichamen

480

319

Overige vooruitontvangen bedragen

282

261

Totaal

17.987

28.924

Nog te betalen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2020

Ontvangen

Vrijgevallen/ Terug-betalingen

Saldo 31-12-2020

Rijk:

Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie D1

519

952

895

576

Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie D11

82

82

Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV)

117

403

503

17

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2018

60

0

60

0

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2020

277

3.012

2.657

632

Spec uitk huisvesting kwetsbare groepen

910

910

Spec uitk gedupeerden toeslagenproblematiek

48

48

Slimme laadpalen

127

88

39

SPUK sport

216

216

0

Geweld hoort nergens thuis 2020

74

9

65

Versterkingsgelden radicalisering 2020

205

18

187

Regeling reductie energiegebruik 2020

903

378

525

Regeling stimulering verkeersveiligheid 2021

598

598

Educatie

31

31

RVO Warmtetransitie 2020

21

21

Subtotaal

1.316

7.239

4.824

3.731

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

64

54

10

Fietsparkeren

417

417

0

Toolbox historische stad

0

179

179

Steins Groens (PZH)

0

16

16

Voetpad Zuider-IJsseldijk

39

39

Noodsteun culturele sector (PZH)

75

75

Subtotaal

480

309

471

319

Totaal

1.796

7.548

5.295

4.050

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Overige vooruit ontvangen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.