Vaste passiva

Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Algemene reserve

29.283

28.452

Bestemmingsreserves

33.032

37.715

Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten

8.951

11.793

Totaal

71.266

77.959

In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2020 per programma weergegeven. In het overzicht is ook een kolom boekwaarde ultimo 2019 toegevoegd. In de jaarstukken 2019 zijn immers de reserve Cofinanciering regionale projecten en de Egalisatiereserve openbare ruimte losgekoppeld van de algemene reserve en aangemerkt als bestemmingsreserve. De reserves zijn in dat document nog gekoppeld gebleven aan het 'programma' Financiering en algemene dekkingsmiddelen. In 2020 is dat aangepast. De reserve Cofinanciering is gekoppeld aan programma 1, de egalisatiereserve is gekoppeld aan programma 3.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2020

Toevoeging voorgaand boekjaar

Onttrekking voorgaand boekjaar

Toevoeging bij overzicht baten en lasten

Onttrekking bij overzicht baten en lasten

Vermindering wegens afschrijving

Boek- waarde 31-12-2020

Programma 1

3.203

0

0

368

0

28

3.543

Programma 2

0

0

0

1.390

0

0

1.390

Programma 3

18.239

2.337

132

3.256

1.689

838

21.172

Programma 4

8.229

1.155

0

1.000

0

0

10.384

Programma 5

2.067

0

1.750

0

316

0

1

Programma 6

896

0

0

0

193

0

703

Programma 7

397

0

0

659

533

0

523

Financiering en algemene dekkingsmiddelen/algemene reserve

29.283

7.341

0

1.177

9.350

0

28.451

Totaal

62.315

10.833

1.882

7.850

12.082

865

66.166

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

11.793

TOTAAL

77.959

In de kolommen "Toevoeging voorgaand boekjaar" en "Onttrekking voorgaand boekjaar" staan de toevoegingen en de onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2019 bedroeg € 8.951.000 positief. Vanuit dit saldo hebben in 2020 enkele verrekeningen met reserves plaatsgevonden, waaronder een toevoeging van € 1.155.000 aan de reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en een onttrekking van € 1.750.000 aan de reserve Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe. Het restant van het rekeningresultaat bedroeg € 7.341.000 en is toegevoegd aan de algemene reserve.

In de bijlagen wordt verder ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de reserves.

Gerealiseerd resultaat

Het boekjaar 2020 sluit met een voordelig saldo van € 11.793.000. Overeenkomstig artikel 42 lid 2 van het BBV wordt dit saldo uit het overzicht van baten en lasten afzonderlijk in de balans opgenomen.

Voorgesteld wordt vanuit dit voordelig resultaat:

a. € 1.115.000 toe te voegen aan de regionale reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;

b. € 259.000 te onttrekken aan de reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen;

c. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 10.937.000, toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.753

7.598

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

9.357

9.022

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

18.336

22.578

Totaal

35.446

39.199

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen in 2020 weergegeven.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2020

Toevoeging

Vrijval

Aan- wending

Boek- waarde 31-12-2020

Programma 2

18.284

8.121

3.924

22.481

Programma 3

10.577

5.675

515

5.484

10.253

Programma 4

53

0

0

53

Programma 7

6.532

172

292

6.412

Totaal

35.446

13.968

515

9.700

39.199

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

In de bijlagen wordt nader ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de voorzieningen.

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2020

Vermeer-deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2020

Onderhandse leningen

248.360

76.870

50.371

274.859

De verdeling van de restschuld per 31 december 2020 naar rentepercentage en looptijd is opgenomen in de volgende tabel.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

tot 1%

1-2%

2-3%

3-4%

4-5%

Totaal

Looptijd tot en met 2025

7.500

9

7.509

Looptijd tot en met 2030

13

4.500

32.055

36.568

Looptijd tot en met 2035

20.000

31.000

11.000

62.000

Looptijd tot en met 2040

40.000

59.300

13.933

113.233

Looptijd tot en met 2045

41.678

41.678

Looptijd tot en met 2050

0

Looptijd tot en met 2055

0

Looptijd tot en met 2060

13.870

13.870

Totaal

47.500

59.300

33.883

35.509

98.667

274.859

Met betrekking tot de vaste schulden bedraagt de totale rentelast over 2020 € 7.716.000 (2019 € 8.951.000).

Waarborgsommen

Ultimo 2020 is € 140.000 ontvangen als waarborgsom. Ultimo 2019 ging het om hetzelfde bedrag.