Vlottende activa

Voorraden

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

19.468

16.750

Gereed product en handelsgoederen

6

7

Totaal

19.474

16.757

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde 1-1-2020 (excl. voorziening)

22.086

Van gronden die per 01-01-2017 vallen onder de materieel vaste activa

Mutaties 2020

-2.718

Afwaardering

Afgesloten

Boekwaarde 31-12-2020 (exclusief voorziening)

19.368

Voorziening

-2.618

Balanswaarde 31-12-2020

16.750

Grondexploitaties (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde 31-12-2020

19.368

Nog te maken kosten

23.870

Nog te verwachten opbrengsten

41.803

Rente (= kosten)

1.126

Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde

2.561

Gereed product en handelsgoederen

Het gaat in dit geval om de handelsgoederen VVV van € 1.600 en de voorraad trekbandzakken voor restafval in het kader van het gemeentelijk project Afval scheiden loont ter waarde van € 5.900.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

14.494

16.060

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.142

1.402

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

10.000

40.000

Overige vorderingen

6.762

8.992

Totaal

32.398

66.454

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voornamelijk de vordering op het BTW-compensatiefonds (BCF) van € 13.313.000 voor de reguliere aangifte over 2020, die naar verwachting medio 2021 ontvangen wordt. Verder is hier een bedrag van € 288.000 opgenomen aan nog te ontvangen (suppletie)aangiften BTW en BCF tot en met 2020.

Aan overige vorderingen op openbare lichamen is hier een bedrag opgenomen van € 2.458.000. Eind maart 2021 is hiervan € 6.000 nog niet voldaan.

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

Hieronder zijn de tegoeden op de rekening bij het (Garantiefonds) Nationaal Restauratiefonds en de rekeningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten opgenomen.

Uitzettingen in 's Rijks Schatkist

Ultimo 2020 bedraagt de vordering op het Rijk wegens uitgezette liquide middelen in de Schatkist € 40.000.000. Ultimo 2019 was het bedrag € 10.000.000.

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan uit:

  • bijstandsvorderingen voor € 5.318.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 2.872.000);
  • vorderingen inzake gemeentelijke belastingen ondergebracht bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor € 2.747.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 244.000);
  • vorderingen op overige debiteuren voor € 4.701.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 496.000), waarvan per begin eind maart 2021 € 1.943.000 nog niet ontvangen is.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit kassaldi en banksaldi. Ook zijn hier de bij het Toeristisch Informatie Punt in voorraad zijnde VVV-cadeaubonnen etc. verantwoord.

Kas- en banksaldi

Ultimo 2020 bedroeg het totaal van de kassaldi € 34.000. Ultimo 2019 ging het om € 18.000. Het totaal van de negatieve banktegoeden bedroeg ultimo 2020 € 4.105.000 (eind 2019 € 356.000). Dit bedrag is verplicht opgenomen aan de passivakant van de balans in de categorie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Schatkistbankieren

In het kader van de Regeling schatkistbankieren dient elke decentrale overheid overtollige liquide middelen, boven een bepaalde drempel, af te storten bij het ministerie van Financiën (in 's Rijks schatkist). Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gemeente Gouda gedurende het gehele jaar onder de drempel is gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen* € 1.000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

2.009.648

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks Schatkist aangehouden middelen

653.124

1.624.429

1.118.887

1.533.142

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

1.356.524

385.219

890.761

476.506

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

267.953.000

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

267.953.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

2.009.648

Overlopende activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

405

99

- Rijk

0

502

- Overige Nederlandse overheidslichamen

0

349

Overige nog te ontvangen bedragen

4.958

3.805

Vooruitbetaalde bedragen

772

2.084

Totaal

6.135

6.839

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2020

Toevoeging

Ontvangen

Saldo 31-12-2020

Europese overheidslichamen:

ESF 2016-2018

342

342

0

ESF Sits

63

82

95

50

ESF Baankansen

49

49

Subtotaal

405

131

437

99

Rijk: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

502

502

Overige Nederlandse overheidslichamen: Fietsparkeren

0

349

0

349

Totaal

405

982

437

950

Overige nog te ontvangen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Vooruitbetaalde bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.