Vaste activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2020

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

13.526

431

13.096

Totaal

13.526

0

0

0

431

13.096

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Deze post bestaat uit:

  • de verstrekte bijdrage aan Hoogheemraadschap van Rijnland voor de renovatie van het gemaal aan de Bosweg;
  • de voorbereidingskosten van de besluitvorming rond het tracé van de Zuidwestelijke Randweg, verminderd met de ontvangen bijdrage van € 206.000 van de provincie Zuid-Holland. De voorbereidingskosten worden conform het raadsbesluit geactiveerd;
  • de tot en met 2012 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg en de brug over de Stolwijkervaart;
  • de tot en met 2011 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de RijnGouweLijn en de in 2013 van de provincie terugontvangen bijdrage op basis van de gewijzigde planvoering;
  • de verstrekte bijdrage aan de restauratie van draaiorgel "de Lekkerkerker";
  • de verstrekte bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de rotonde nabij de Coenecoopbrug.

In 2020 is op deze post in totaal € 431.000 afgeschreven.

Materiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

9.006

8.969

Overige investeringen met een economisch nut

195.526

190.290

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

98.653

95.033

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

39.281

41.117

Totaal

342.467

335.409

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2020

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

9.006

37

8.969

Totaal

9.006

0

37

0

0

8.969

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

Diverse in erfpacht uitgegeven gronden aan de Bodegraafsestraatweg en het Jantjeserf zijn in 2020 verkocht. In totaal gaat het om € 37.000 aan desinvesteringen.

Overige investeringen met economisch nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2020

Gronden en terreinen

42.430

42.430

Woonruimten

81

22

8

51

Bedrijfsgebouwen

129.720

2.129

1.740

5.030

125.078

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.930

823

36

879

6.838

Machines, apparaten en installaties

8.079

928

19

1.065

7.923

Overige materiële vaste activa

8.286

1.353

15

1.655

7.969

Totaal

195.526

5.233

1.777

55

8.637

190.290

Gronden en terreinen

Geen mutaties in 2020.

Woonruimten

De desinvestering heeft betrekking op de verkoop van het pand aan de Jan Verzwollestraat 2.

Bedrijfsgebouwen

In 2020 zijn investeringen gedaan met betrekking tot de ontwikkeling van de tweede verdieping van de Chocoladefabriek (€ 70.000), bouwkundige aanpassingen Lekkenburg (€ 119.000), renovatie De Goudse Waarden (Heemskerkstraat) voor € 682.000, vernieuwbouw De Ark (€ 651.000) en verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed (€ 607.000).

De desinvesteringen betreffen de gevolgen van de verkoop van het bedrijfscomplex aan de Hanzeweg 4 (€ 1.740.000).

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2020 heeft de gemeente geïnvesteerd in de brug van het sportparkt Oosterwei (€ 61.000), de renovatie van het trainingsveld van Olympia (€ 306.000), de renovatie van hockeyveld 3 van GMHC (€ 456.000) en de betonplaat op de woonwagenstandplaats aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg (€ 71.000).

In de categorie bijdragen van derden is een financiële bijdrage van in totaal € 36.000 van het ministerie van VWS verwerkt.

Machines, apparaten en installaties

De grootste investeringen in 2020 betreffen de audiovisuele middelen van het vergadercentrum van de gemeenteraad (€ 486.000), aanpassingen Lekkenburg (€ 349.000) en de LED-verlichting sportpark Uiterwaard (€ 67.000). Tevens is in totaal € 16.000 geïnvesteerd in zonnepanelen en -collectoren op het Groenhovenbad en ook € 10.000 voor vervanging van het cameratoezicht.

Voor de aanpassing Lekkenburg is € 17.000 ontvangen van Kwadraad.

Overige materiële vaste activa

In deze categorie is een aantal investeringen ondergebracht: IHP 2022 (Triangel/Kesper/Al Qalam) (€ 684.000), automatisering (€ 397.000), vervanging meubilair (€ 80.000) en aanpassing werplekconcept in het Huis van de Stad (€ 192.000).

Als desinvestering in de paternosterkasten in het Huis van de Stad is € 15.000 opgenomen.

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2020

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

95.502

3.415

92.087

Overige materiële vaste activa

3.151

176

382

2.945

Totaal

98.653

176

0

0

3.797

95.033

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Geen mutaties in 2020.

Overige materiële vaste activa

In.deze categorie zijn de investeringen verantwoord met betrekking tot de voorbereiding van het ECO-park (€ 64.000). Daarnaast is € 112.000 geïnvesteerd in afvalinzameling.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2020

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

36.853

5.872

3.438

39.287

Machines, apparaten en installaties

1.726

486

1.240

Overige materiële vaste activa

702

112

590

Totaal

39.281

5.872

0

0

4.036

41.117

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

De grootste investeringen in 2020 betreffen de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor in totaal (€ 3.199.000), de herontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied (€ 1.875.000), maatregelen knelpunten verkeer en verkeerscirculatieplan (VCP) 2020-2021 (€ 667.000) en het mobiliteitsplan (€ 114.000).

Financiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen / aflossingen

Voorziening

Boek- waarde 31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

1.232

45

282

994

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

Totaal

3.190

45

0

282

0

2.952

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Voor de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen geldt de volgende specificatie. De bedragen betreffen de nominale waarde van het aandelenbezit in de betreffende onderneming.

Deelnemingen (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Cyclus

752

752

Sportpunt Gouda

949

949

BNG

206

206

Oasen

33

33

Totaal

1.940

1.940

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Deze post betreft de deelname in een viertal verbonden partijen van oorspronkelijk 100 gulden per partij; in totaal € 181,52.

Overige langlopende leningen u/g

Sinds 1996 participeert de gemeente in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is bij de verkoop in 2000 € 2.244.000 toegevoegd aan deze deelneming. In 2019 is de deelneming per saldo met € 219.000 verlaagd als gevolg van ontvangen (extra) aflossingen.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is aan te merken als een stichting waarin de gemeente participeert, waarvan het bestuur door de deelnemende gemeenten wordt benoemd en de gemeente het risico draagt van de door de stichting verstrekte geldleningen.

Tot deze post behoren tevens een aantal hypothecaire geldleningen aan particulieren ten dienste van funderingsherstel en een lening aan Dierentehuis Midden-Holland en leningen aan gemeentelijk personeel voor in bruikleen verstrekte mobiele telefoons.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Ultimo 2020 bestaat deze balanspost uit een tweetal waarborgsommen met een totaalwaarde van € 18.000.