Rapportage IBT

De rapportage en verantwoording op de voorgeschreven domeinen uit de met de provincie Zuid-Holland gesloten bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht vindt plaats aan de hand van onderstaand overzicht. De score (kleur stoplicht) is gebaseerd op instructie die door de toezichthouder ter beschikking is gesteld.

Financiën

Groen/Oranje/ Rood

Toelichting

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025.

Oranje

De begroting 2021 is niet reëel en structureel in evenwicht. Dat is wel het geval in het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Ruimtelijke ordening

Groen/Oranje/ Rood

Toelichting

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Groen

De bestemmingsplannen voldoen aan de regels van de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Omgevingsrecht

Groen/Oranje/ Rood

Toelichting

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Rood

Alle genoemde documenten zijn vastgesteld en bekendgemaakt aan de gemeenteraad. Als gevolg van Corona en enkele personele implicaties zijn echter niet alle hier genoemde deadlines gehaald.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Monumentenzorg

Groen/Oranje/ Rood

Toelichting

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten.

Groen

De gemeente beschikt over een adviescommissie op grond van de Erfgoedwet die adviseert over uit te voeren werken aan Rijksmonumenten die op grond van de Erfgoedwet zijn beschermd. Deze adviescommissie adviseert tevens op grond van de Verordening fysieke leefomgeving over uit te voeren werken aan gemeentelijke monumenten die op grond van de Verordening fysieke leefomgeving zijn beschermd. Deze commissie is deskundig op het gebied van Monumentenzorg betreffende bouwhistorische en bouwkundige opleiding en kennis op het gebied van cultuurhistorie, bouw en architectuurhistorie, restauratie en historisch landschap/stedenbouw.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Archief- en informatiebeheer

Groen/Oranje/ Rood

Toelichting

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde.

Oranje

De kleur oranje wordt dit jaar niet nader onderbouwd door de rapportage informatiebeheer omdat de gemeente heeft besloten deze rapportage eens per twee jaar uit te brengen. Volgend jaar rapporteren we over de afgelopen 2 jaar. Echter, de staat van het archief- en informatiebeheer is nog altijd te kwalificeren met de kleur oranje. Er is nog altijd teveel niet op orde om de kleur groen te gebruiken. Het op orde brengen van de informatiehuishouding om informatie (vooral digitaal) op tijd te vernietigen, ordelijk te ontsluiten en, indien duurzaam, te bewaren is een zaak van de lange adem. De informatiearchitectuur van een gemeente is erg complex en veelomvattend. De Wet open overheid en de nieuwe archiefwet zorgen wel voor een extra impuls bij het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Huisvesting vergunninghouders

Groen/Oranje/ Rood

Toelichting

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

Groen

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar.

10

Fase interventieladder op 1 januari.

Taakstelling gerealiseerd.

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar.

23

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders.

11

Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar.

2

Fase interventieladder op 1 juli.

Signaleren.

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar.

27

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders.

30

Voorspong per 31 december van het verantwoordingsjaar.

1

Fase interventieladder op 31 december.

Taakstelling gerealiseerd.

Toelichting:

De taakstelling is gerealiseerd mede door de goede samenwerking met de woningcorporaties.